Nyhetsarkiv

23 januari

Otillgänglig radio och tv ska kosta!

Public service har en viktig demokratisk roll i samhället och måste nå alla. Vi tycker det är rimligt att det finns samma vitesföreläggande som för kommersiella programföretag. Men först och främst handlar det om att förbättra dialogen. Funktionshinderrörelsen vill gärna bidra med sin kunskap, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.
Läs mer på Handikappförbunden
23 januari

Skånska Tin-Tin fick utredas i Stockholm.

Upp till tvåårs väntetid för logopedutredning tvingar föräldrar att åberopa vårdgarantin. Resultatet blir en resa till Stockholm, vilket inte alla elever och föräldrar har möjlighet till. Ta del av Tin-Tins resa.
Läs mer på SVT
23 januari

Uppdrag av utreda tillgängligheten till radio och tv.

Myndigheten för radio och tv har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga tillgängligheten till televisionstjänster för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget innebär dels att se över vilka tekniska lösningar som finns, dels att se hur samarbetet fungerar mellan leverantörer av tjänster och teknisk utrustning. Myndigheten ska även utvärdera olika lösningars användarvänlighet. Samråd ska ske med brukarna.
18 januari

Lokförare med Aspergers allvarligt diskriminerad av staten!

Utan vetenskapligt stöd plockar Transportstyrelsen bort en lokförare med över 20 års prickfri tjänst. PS. Högsta förvaltningsdomstolen har i början av februari 2013 tagit ett beslut till lokförarens fördel. Torolf får fortsätta köra tåg! Grattis
Läs mer på Debatt på SVT
16 januari

Nya TV-program om dyslexi!

I februari sänder UR fortsättningen av tv-serien ”Dysslecksi – Blind blåst & bortgjord”. Den här gången följer Niklas Hyland den 18-åriga Johanna Gustavsson under hennes sista termin på Samhällsvetenskaplig linje vid Per Brahe Gymnasiet i Jönköping.
Läs mer på Utbildningsradion
16 januari

Skapa ett rättssäkert system för assistansersättning!

Att försöka råda bot på fusk med assistansersättning genom att göra oanmälda hembesök är ett gammalmodigt arbetssätt som vi inte vill ha tillbaka. Det är istället säkerheten i prövningen som måste stå i ljuset när man diskuterar rätten till ersättning, skriver företrädare för 13 organisationer.
Läs mer på Dagens Samhälle
7 januari

Regeringen måste besluta sig om tillgänglighet mm, skriver HSO och DO.

Till exempel har frågan om att inkludera otillgänglighet som diskriminering i diskrimineringslagen utretts flera gånger. Sista gången ett förslag presenterades var i Hans Ytterbergs departementsskrivelse "Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering". Trots att det gått mer än 700 dagar sedan remisstiden gick ut och riksdagen i juni 2012 uppmanade regeringen att skyndsamt återkomma med ett förslag, så händer ingenting.
Läs mer på Debatt i HD
7 januari

Våra studenter kan inte svenska!

Att historiestudenter saknar grundkunskaper i historia har vi accepterat. Men när de saknar redskapet för att ta till sig humanistisk vetenskap – språket – måste vi slå larm.
Läs mer på Debatt på UNT
27 december

Hjärnröntgen upptäcker lässvårigheter

Forskare vid Stanford University har upptäckt att man vid röntgen av barns hjärnor kan förutspå deras framtida läsförmåga. Forskarna menar att man genom att identifiera barnen tidigt kan sätta in extra resurser och stödundervisning innan problem uppstår.
Läs mer på SvD
21 december

De stora skolreformerna ska utvärderas.

Utvärderingen ska avse reformernas effekter på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet, elevernas resultat och alla elevers tillgång till en likvärdig undervisning. Kommunalisering, fritt skolval och friskolor belyses. Dyslexiförbundet FMLS kommentar: Med tanke på att så många elever har svårigheter på grund av kognitiva nedsättningar och att upprepade granskningar påvisar en allvarlig problembild för dessa elever, borde utvärderingen även omfatta sådana aspekter.
Läs mer på Regeringskansliet