Kongressen valde ny förbundsstyrelse

Bild på förbundsstyrelsens ledamöter
Fr vänster Anette Gren, Mikael Lundahl, Catrine Folcker, Mats Åhlin, Bengt-Erik Johansson, Ann Byrhult-Pålsson, Lisbeth Flodman, Erling Nylén, Lisa Axelsson och Magdalena Nyström. Bild E.H
Tre nya ledamöter i förbundsstyrelsen, nya stadgar och nya medlemsavgifter. Dyslexiförbundet FMLS har haft kongress.

Kongressen inleddes med ett besök av Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman, som på ett intressant och positivt sätt talade om de viktiga frågorna och samarbetet inom funktionshinders­rörelsen – kampen för ett tillgängligt Sverige, ett anständigt bemötande från Försäkringskassan, rätten till arbete och försörjning samt slutligen en skola för alla.

Kongressen hade föregåtts av avmätt intresse – det förelåg få motioner och nomineringarna till förbundsstyrelsen var också få. Men när väl kongressen drog igång visade det sig att det fanns många nya förslag, som debatterades livligt under proffsig ledning av mötets ordförande Ingemar Josefsson.

Nya stadgar
Kongressen antog ett nytt stadgepaket och förbundets föreningar måste vid sina årsmöten i vår anta nya stadgar och för länsavdelningarna även nya namn.
De viktigaste stadgeförändringarna innebär i korthet:

 • Säkerställande att personer med egna funktionsnedsättningar eller deras anhöriga har den avgörande beslutsrätten på alla plan i förbundet.
 • Tillägg att förbundet ska motverka diskriminering av alla slag
 • Länsavdelning byter namn till distrikt
 • Ett stärkande av revisorernas makt på alla plan i avsikt att skapa bättre ordning
 • Förtydligande av lekmannarevisorernas roll på förbundsplanet
 • En rad smärre förändringar i avsikt att förenkla och förtydliga.

Nya medlemsavgifter
Kongressen beslutade också om nya medlemsavgifter från 2014 i avsikt att förenkla.
De nya avgifterna är följande;

 • En person – 200:-
 • Ungdom (ej boende hos förälder och tom det år man fyller 25 år) – 75:-
 • 1:a medlem familj – 175:-
 • Övriga familjemedlemmar – 25:-
 • Stödmedlemmar – 500:-

De rabatterade avgifterna för pensionärer och studerande avskaffades.

Ny verksamhetsplan och budget
En ny verksamhetplan antogs av kongressen. Här är några punkter:
Utbildning av förtroendevalda och informatörer
Stöd till lärare och bättre lärarutbildning
Nationell norm för upptäckt, utredning och behandling av dyslexi
Bättre skollag
Tillgänglig bio och TV
Förbättra förbundets kontakter på alla plan; politiker, massmedia, näringsliv, fack, organisationer, mm.
Söka nya intäktskällor, bland annat sponsring
Avsättning av medel i budget för halvtidsarvoderad ordförande

Lars Olsson mfl föreslog att förbundet skulle arbeta för att avskaffa betyget ”underkänd”. Diskussionen blev livlig med argument både för och emot. Jan Berndtsson ansåg bland annat att frågan låg utanför förbundets syfte och målsättning. Slutligen beslutade kongressen med knapp majoritet av avslå förslaget.

Spännande val
Förbundets ordförande Bengt-Erik Johansson, vice ordförande Erling Nylén och ekonomiansvariga Anette Gren valdes med acklamation. När det sedan kom till ledamöter och suppleanter blev det ”strid på kniven”. Det fanns tre förslag för mycket. Valda som ledamöter blev slutligen Ann Byrhult-Pålsson, Catrine Folcker, Lisbeth Flodman och Magdalena Nyström. Suppleanter blev Mats Åhlin, Lisa Axelsson och Mikael Lundahl.

De avgående styrelseledamöterna Eva Westerlund, Ewa Svärling och Fredrik Lönneborg avtackades slutligen av Bengt-Erik. Dagens längsta och varmaste applåd förärades Eva Westerlund. Tack Eva för ett stort jobb under många år!

Sven Eklöf

Läs mer: http://www.dyslexi.org/dyslexiforbundet-fmls/forbundets-kongress-26-27-o...

Ämnen: