Rektorer vet för lite!

Fyr som speglas upp och ned i vattenpöl.
Vart ska vi? Var är farleden?
Skolans felaktiga fokus och rektorernas dåliga kunskap drabbar elever med funktionsnedsättningar, skriver för Dyslexiförbundet FMLS samt företrädare för sex andra funktionshindersförbund tillsammans med Rädda Barnen.

Svenska skolor brister i att ge särskilt stöd till elever som behöver det. Låga förväntningar och bristande anpassning av undervisningen är stora problem, liksom att man fokuserar på elevers svårigheter i stället för på hur undervisningen kan genomföras på ett annat sätt. Kunskapen om funktionsnedsättningar och hur de påverkar inlärning behöver öka på många skolor. Det visar rapporter från Skolinspektionen.

Dessa allvarliga tillkortakommanden leder till att alltför många elever med funktionsnedsättning inte får den utbildning de har rätt till enligt skollagen, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 24) samt FN:s barnkonvention (artikel 28), konventioner Sverige ratificerat och förbundit sig att följa.

I arbetet med att ge alla elever förutsättningar att utvecklas optimalt, har rektorn en nyckelroll.

Läs mer i debattartikel i Dagens Samhälle. Länk till i länklistan.

Ämnen:

Länkar

Länk till debattartikeln