Föreningsbrev 1 2018 del 2

Här kan du läsa föreningsbrev 1 - 2018 Del 2

Juni 2018 
Redaktörer:  

Bengt-Erik Johansson
Olov Berggren

Val 2018 

Förbundets valprogram består av 3 punkter. 

 • Skola 
 • Arbete 
 • Tillgänglig information 

Vi återkommer med mer utförlig information efter att förbundsstyrelsen godkänt förslaget. 

Valberedningen 

Vi som arbetar i valberedningen vill påminna er ute i landet om att det är dags att fundera på nomineringar inför kongressen 2019. Ni har möjlighet att träffa Valberedningen på medlemsutbildningen i april samt vid Dysleximässan /Förbundsrådet senare i höst. Valberedningen arbetar för att ha ett förslag klart våren 2019 för att kunna få med det i Läs och Skriv innan sommaren. Kom ihåg att en stadgeförändring har skett gällande nomineringar och efter 1 juni 2019 går det inte att nominera längre.  

Era nomineringar är viktiga för oss i valberedningen.

Lämna förslag till valberedningen@dyslexi.org eller kontakta oss 

Linda Granberg, sammankallande 
linda.marie.granberg@gmail.com, 070-5819997 

Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg 

Kjell-Åke Eriksson 
dysgbg@gmail.com  070-360 24 25 

Västra Götaland, Halland, Värmland, Örebro 

Ingrid Andersson 
ibm.andersson@telia.com, 070-733 18 39 

Skåne, Blekinge, Småland (alla tre län), Östergötland 

Magnus Nilsson 
nilsson.km@home.se, 0703-168627 

Stockholm, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Dalarna, Gotland 

Lars-Göran Lehrmark 
lars.lehrmark@gmail.com, 070-669 39 93 

Stockholm, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Dalarna, Gotland 

Projekten 

Orden på Jobbet 

Orden på jobbet tar reda på hur läsning, skrivning och sifferhantering praktiskt går till på dagens arbetsplatser.  
Hur gör vårdpersonal, lastbilschaufförer och industriarbetare, som har svårt med ord och siffror, när de ska läsa, skriva och räkna på jobbet? Det ska vi i Orden på jobbet ta reda på, i samarbete med forskare, Kommunal, IF Metall, Transportarbetareförbundet och myndigheter.  
Dyslexiförbundet vill genom projektet visa på möjligheter och lösningar. Projektet ska leda fram till en handlingsplan, som kan hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att hitta bra strategier för att hantera dyslexi och dyskalkyli i arbetslivet. Orden på jobbet finansieras av Arvsfonden. 
Projektgruppen består av Hans Kilsved, Bengt-Erik Johansson, Torbjörn Lundgren och Janet Eltebo. https://www.dyslexi.org/ordenpajobbet 

Begriplig text 

Begriplig text tar reda på vad som gör texter lätta att läsa och lätta att förstå.  
Det gör vi genom att låta deltagare i projektet testa texter, analysera och samtala om vad som fungerar eller inte fungerar. Vi tittar både på hur texten är skriven och hur den är formgiven. Vi använder ofta en ”eyetracker” som mäter hur ögon rör sig över en text eller en hemsida. Deltagarna kommer från förbunden bakom projektet. Förutom Dyslexiförbundet är det Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och FUB - förbundet för personer med utvecklingsstörning. De har afasi, språkstörning, dyslexi, autism/asperger och utvecklingsstörning. Den kunskap och information som vi samlar diskuterar vi med andra sakkunniga, forskare och producenter av text och information. Resultaten sprider vi till journalister, författare, informatörer och andra som skriver. Den primära målgruppen är de som skriver texter för personer med kognitiva svårigheter, framförallt personer som organisationerna bakom projektet representerar. 
Projektet samarbetar med Myndigheten för tillgängliga medier och Institutet för språk- och folkminne. Vi finansieras av Arvsfonden. Projektet pågår 20160901-20190831. Projektgruppen består av Ester Hedberg, Hans Kilsved, Torbjörn Lundgren och Sara Rydin.  

Läs mer på projektets hemsida: begripligtext.se 

Dyslexironder på arbetsplatser 

Dyslexironder på arbetsplatser är ett projekt finansierat av PTS och det handlar i stort om att skapa en digital plattform där företag ska kunna genom att bocka av checklistor arbeta systematiskt och öka kunskapen om dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. på sina arbetsplatser. Tanken är att skapa ett intresse för att öka företagets kunskaper via kurser, konferenser och på konsultbasis där vi kan erbjuda detta via förbundets företag Komp&Assist AB.  
Projektet ska ha ett förslag framtaget och kunna visa upp på mässan i oktober. 
Läs mer på projektets hemsida: www.dyslexi.org/forbundet/dyslexirond-pa-arbetsplatser 
 

ClaroRead Anywhere Plus 

ClaroRead är vår medlemsförmån som man kommer åt via medlemsbrevet. 
ClaroRead Anywhere Plus är en webbaserad talsyntes. 

När man startar så öppnas en webbaserad ordbehandlare som används för att skriva eller få skriven text uppläst med tal. 

Funktioner: 

 • Skriva text och får den uppläst 
 • Du kan klistra in text från andra program. 
 • Här har du möjlighet att kunna öppna och spara text textdokument från Dropbox och GoogleDrive 
 • OCR-funktion som gör att du kan få PDF-filer upplästa 
 • Vid användning av tablet eller smartphone tas en bild som du sedan får texten uppläst 
 • Du har möjlighet att att välja och ändra hastighet på en mängd högkvalitativa röster på flera olika språk 
 • Ordförklaring finns för att hjälpa dig 
 • Markörmedföljning finns med och innebär att texten markeras samtidigt som den läser den för att hjälpa dig veta var i text den läser 
 • Diktering innebär att du kan prata in istället för att skriva texten. 
 • Lyssna på ord och/eller mening när du skriver text automatiskt. 
   

Bästa hälsningar 
 
Benke och Olov. 

Ämnen:

Bifogat material

Fil Föreningsbrevet i word-format