Föreningsbrev nummer 3 2016

Föreningsbrev nummer 3 2016 om bland annat kansliets omorganisation, mässa och kongress.

 

 

November 2016
Redaktör Bengt-Erik Johansson, Tel 070-238 63 20, bengt.erik.johansson@dyslexi.org

 
Omorganisation
På grund av de senaste årens underskott och fortfarande osäkra ekonomiska situation har det varit nödvändigt att genomföra en omorganisation på förbundets kansli. Målsättningen är att effektivisera arbetet på kansliet samt att få en verksamhet som mer passar det som efterfrågas av kongressen. Dessutom är det av största vikt att förbundet kommer tillrätta med ekonomin och ej fortsätter gå med underskott utan hamnar i ekonomisk balans.

Genomförd omorganisation innebär att tyngdpunkt inom förbundets verksamhet mer kommer gå mot rådgivning och information samt att stärka upp dessa områden genom olika medier exempelvis hemsida, tidningen Läs&Skriv. Dessutom så tydliggörs kanslichefens roll samt att vissa arbetsuppgifter flyttas över på kanslichef. Flera arbetsuppgifter kommer att försvinna eller kraftigt förenklas i och med att vi lyfter in t ex prenumerationsregistret i medlemsregistret, infört OCR på våra inbetalningsavier samt tar emot betalningar som en bankfil som läses in i medlemsregistret. Ny telefonväxel som effektiviserar arbetet har upphandlats. Genom att även effektivisera ekonomiarbetet samt arbetet runt lokalfrågor, inköp och att kontakten med olika leverantörer sköts av respektive funktion så ser vi att belastningen ytterligare gått ned på den administrativa sidan.

Ekonomiska överväganden. Genom att förbundet flyttat över Skolverkets bidrag fullt ut till Skrivknutens verksamhet och på så sätt stärker det området enligt kongressbeslut, samt att medlen används för det de är avsedda att användas till, innebär det att det blev en medelsbrist kopplat till kansliets del.

Detta ledde till att det uppstått en arbetsbrist inom kanslidelen kopplat till sekreteraruppgifterna vid kansliet motsvarande 1 heltidstjänst.

 

Mässan

Jag vill tacka alla frivilliga för er fantastiska insats under mässan. Utan de frivilliga krafterna skulle den inte vara möjlig att genomföra mässan. Och förstås även ett varmt tack till de anställda på kansliet som slitit hår för att få ihop allt det praktiska.

Antal utställare: 58 stycke, vilket var nytt rekord.

Vi hade cirka 1 100 unika besökare under mässan. Flera av dess deltog båda dagarna. 

 

Kongressen
Tack medlemmar och tack alla ombud för att ni gav mig förnyat förtroende att leda förbundet i ytterligare tre år. Och jag ser fram emot att få arbeta med den nya styrelsens ledamöter. En viktig sak var att kongressen antog en motion om att ändra förbundsnamnet och ta bort FMLS. Anledning till detta är att många redan innan beslutet har släppt FMLS, och bara sagt Dyslexiförbundet. Det är ju enklare. Men beslutet innebär inte att vi slutat verka för personer med läs- och skrivsvårigheter av andra orsaker, eller för personer med dyskalkyli eller andra räknesvårigheter.

Kongressen antog även en motion om att införa nomineringsstopp den 1 juni under kongressåret. Nomineringar som kommer in efter 1 juni under kongressåret hamnar i papperskorgen. Kom ihåg det inför nästa kongress, som är 2019.

Det blir en spännande och rolig utmaning att få förverkliga den verksamhetsplan för 2017 till 2019 som kongressen antagit.

 

Ny kanslichef
Tjänsten är tillsatt från om med 15 november 2016. Ny kanslichef är Erik Hall, som närmast kommer från HRF Stockholm och Attention Stockholm. Erik har de senaste tio åren arbetat inom ideell sektor med insamling och i ledande position inom ideell sektor. En del av er har redan träffar Erik på mässan och på kongressen. Han ser fram emot att vara med och genomföra den nya framröstade verksamhetsplanen. Kerstin Ivarson Ahlstrand har varit tillförordnad kanslichef under året och kommer efter årsskiftet arbeta med projektledning i våra två nya Arvsfondsfinansierade projekt (se nedan under projektredovisning).

Förbundet är enormt tacksam för de mycket goda insatser Kerstin har gjort för verksamheten inte minst att vara drivande och tillsammans med personalen lyckats vända det tidigare negativa resultatet till ett positivt överskott.

Almedalen

Förbundet avser att även 2017 delta på Almedalen med 4 st seminarier. Detta är ett arrangemang vi gör tillsammans med Svenska Dyslexiföreningen och FDB (Föräldraföreningen Dyslektiska Barn). Vi kommer att hålla till på Campus Gotland med följande dagar och tider, Måndag 2017-07-03 12:00 - 16:00 och Tisdag 2017-07-06 12:00 - 16:00. Vi kommer även att göra arrangemang tillsammans med Funktionsrätt Sverige (Handikappförbunden).

Projektredovisning
Orden på jobbet är ett projekt som handlar syftar till att ta reda på hur läsning, skrivande och sifferhantering sker på dagens arbetsplatser för att kunna kartlägga vilka krav och möjligheter det innebär för olika yrken. Vi samarbetar med bland annat fackförbunden IF Metall, Transport och Kommunal. Projektet kommer t ex att ta fram informationsfilmer för att beskriva arbetssituationen , t ex för yrkeschaufförer och städare.

 

Begriplig text är ett projekt med syftet att fördjupa kunskapen om hur vi bör skriva och förmedla text och information så att det blir lättare att förstå för personer med olika kognitiva förmågor. Initiativet till projektet kommer från de fyra organisationerna Dyslexiförbundet FMLS, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet, samt FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi samarbetar även med bland annat Myndigheten för tillgängliga medier och Språkrådet.

 

Båda dessa projekt är 3-åriga och finansierade av Allmänna Arvsfonden.

 

Medlemsavgifter från och med 2017:
En person, 200 kr.
Ungdom i eget hushåll tom året man fyller 25 år, 75 kr.
Familjer: första medlem 175 kr, följande 25 kr/st. Minimiavgift 200 kr. Maximiavgift 300 kr.
Avgifterna är årsavgifter och ska hädanefter inbetalas på Bankgiro 5080-8740 tillsammans med det OCR-nummer som skickas ut till var och en.

 

Förbundssidor i Läs & Skriv
Tidningen Läs & Skriv har förbundssidor med föreningsnotiser, kalendarium mm.
Sänd in ert arrangemang till redaktion@dyslexi.org Ange Namn, Plats, Ort, Dag, Tid och om anmälan behövs. Ange i så fall ett telefonnummer för anmälan eller info.
Är det något spännande eller roligt på gång i er förening?  Berätta om det på förbundsuppslaget. Skicka in en eller ett par bilder och en kort text. Eller ring Eva Hedberg eller Sara Rydin om ni vill ha hjälp. Tel: 08-665 17 05

Följ förbundet på Internet
I Föreningsbrevet skrivs endast om ”föreningsnyheter”.
Om ni vill följa vad som händer i förbundet och i Dyslexivärlden – följ oss på vår hemsida www.dyslexi.org och på Facebook.

 
 
Bästa hälsningar

Benke och Erik

Ämnen

Bifogat material

Fil fbrev3-2016.docx