Målgruppsundersökning

Hur många har läs-, skriv- och räknesvårigheter?
Man bedömer att ungefär en fjärdedel av befolkningen har funktionella svårigheter med läsning och skrivning så att de inte når de krav som skolan ställer i årskurs 9. Naturligtvis har inte alla dessa läs- och skrivsvårigheter/dyslexi utan här har svårigheterna helt andra orsaker. Till exempel dålig utbildning och/eller stor ovana vid att läsa.

Skolverket har angivit att 6-8 procent av eleverna i grundskolan har stora läs- och skrivsvårigheter. Detta beror till del på dyslexi. Screeningar visar dock att andelen personer med dyslexi är cirka 4-5 procent av befolkningen. Ganska jämnt fördelat mellan pojkar och flickor med kanske en svag övervikt för pojkarna.
Svårigheterna varierar dock mycket från individ till individ både i art och grad.

Dyskalkyli och räknesvårigheter är ungefär lika vanliga som dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Siffrorna är dock mycket mer osäkra eftersom förhållandena inte är lika väl kända. Stockholms läns landsting (nu Region Sthlm) gjorde 2015 en fokusrapport om förhållandena i Stockholm och dyskalkyli ska utredas. Läs rapporten här.

Här följer redogörelser för två olika målgruppsundersökningar;

Tillståndet i grundskolan
Elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får inte anpassad undervisning.

Skolinspektionen riktar i en rapport den 31 maj 2011 stark kritik mot att skolor brister i stöd och anpassning för elever med dyslexi.
Läs mer på skolinspektionen.se

Dyslexiförbundet enkät om tillståndet i regionerna
Dyslexiförbundet har via en enkät konstaterat att cirka hälften av regionerna (då landsting) antigen inte utreder dyslexi eller inte ger hjälpmedel. Läs rapporten här!
Pressmeddelandet hittar du här. Rapporten inklusive bilagor kan laddas ned via länk i länklistan.
Lyssna på Dagens Eko.
Ledare i Dagens Nyheter.
Västmanland börjar äntligen utreda vuxna 2017. Läs mer här!
Lång väntan i Gävleborg. Skall utredningen in i vårdgarantin!?
Förtydligat ansvar i Västra Götaland sedan 2012. Läs mer här!

Bifogat material

Fil dyslexiforbundets_rapport-10.docx
Fil 1._svaren_pa_fraga_1_o_2.docx
Fil 2._svaren_pa_fraga_3.docx
Fil 3._svaren_pa_fraga_4.docx
Fil 4._svaren_pa_fraga_5_o_8.docx
Fil 5._svaren_pa_fraga_6.docx
Fil 6._svaren_pa_fraga_7.docx
Fil 7._svaren_pa_fraga_9.docx
PDF icon svar_landstingsenkc3a4t.pdf

Länkar

Långa väntetider