Projekt

Dyslexiförbundet arbetar aktivt med olika projekt. Syftet är att driva på utvecklingen mot ett samhälle som är bättre anpassat för personer med läs-, skriv-, räkne- och andra svårigheter.

Begriplig text och information för alla: vårt senaste projekt startar den första september 2016. Projektet ska pågå i tre år och finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är att öka och sprida kunskapen om hur man skriver begripligt för alla. Målet är att förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig text och samhällsinformation.Projektet drivs av Dyslexiförbundet i samarbete med Afasiförbundet, Autism- & Aspergerförbundet och FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). 

Arbetslivsprojekt: I maj 2016 beviljade Allmänna Arvsfonden medel till ett projekt vars övergripande syftet är att utveckla kunskapen om vilka krav på läsning, skrivning och sifferhantering som krävs i olika yrken. Projektet ska också visa hur man som anställd kan tackla utmaningarna. Projektet drivs av Dyslexiförbundet i samverkan med IF Metall, Svenska Transportarbetareförbundet, Kommunalarbetareförbundet och olika företag. 

Begripsam: ett treårigt projekt om kognitiv tillgänglighet som finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet startade i juli 2013. Projektet har beviljats förlängning ytterligare ett år och avslutas sista juni 2017.

Syntolkning och uppläst text på TV: projektet pågick mellan januari 2014 och februari 2016. Projektet startades på initiativ av Dyslexiförbundet , och drevs i samarbete med Synskadades riksförbund, Sveriges Television och företaget Tundell&Salmson. D senare administrarade projektet. Projektet bestod av en teknikutvecklingsdel och en studie. Stuiden resulterade i Rapporten Syntolkning och Uppläst text. Teknikutvecklingen resulterade i två tekniska lösningar, TvTalk och ScreenTalk. Den senare har under sommaren 2016 testats på SVT och kommer förhoppningsvis att implementeras under hösten. Projektet finansierades med medel från Post- och telestyrelsens innovationstävlingar.

Talande Textremsa på bio (MovieTalk): ett projekt som drev på utvecklingen av teknik för uppläsning av textremsan på utländska filmer på bio. Projektet pågick 2011 till 2013. Projektet resulterade bland annat  i en app som heter MovieTalk. Talande textremsa på bio finansierades med medel från Post- och telestyrelsens innovationstävlingar. 

Fungerande Medier: projektet En kommunikations- och mediestruktur baserad på multikanalstänkande, pågick mellan 2007 och 2010 och finansierades med medel från Allmänna arvsfonden. Portalen www.fungerandemedier.se är ett resultat av projektet. Även portalen www.dyslexi.org ingick i denna satsning. En viktig del var det lokala arbetet med 80 medlemmar som filmade, redigerade och arbetade med egna föreningssidor inom portalen..Projektet drevs parallellt med ett motsvarande projekt som FUB driver för målgruppen som har utvecklingsstörning. Samarbetet är mycket tätt och ett syfte är att se vad som är gemensamt och vad som skiljer i behoven mellan mågrupperna.

Språka Loss: projektet pågick mellan 1999 och 2003 och speglade befintlig kunskap om språket. Syftet var att utveckla kunskapen om vad som är tillgänglig text, för personer med lässvårigheter/dyslexi, som inte primärt beror på nedsatt intelligens, syn eller hörsel. Projektet finansierades med medel från Allmänna Arvsfonden.

LexiLäser - daisyläsare

OBS! Sidan är inte komplett

 

Ämnen

Länkar

Fungerande medier
Talande textremsa