Valet 2022: Tidiga stödinsatser i skolan

En lärare som hjälper sin elev. Texten i bild säger "Tidigt stöd i skolan". På bilden finns ven Dyslexiförbundets logga.
Tidigt stöd i skolan är en viktig fråga för Dyslexiförbundet (Illustration: Snabeldrake)
Tidiga stödinsatser i skolan är en viktig valfråga för Dyslexiförbundet.

Dyslexiförbundet vill: Skolan måste tidigt upptäcka och stödja elever som riskerar att få läs-, skriv- och räknesvårigheter. Fler speciallärare och specialpedagoger måste anställas. Många klasslärare behöver bättre kunskap i hur man lär barn att läsa, skriva och räkna.

Bakgrund: Den första juli 2019 infördes garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet. Enligt garantin ska skolan tidigt identifiera elever som kan behöva stöd i sin språkliga och matematiska utveckling, utan dröjsmål kartlägga deras förmågor och sätta in adekvata åtgärder, samt slutligen följa upp insatserna. ”Läsa-skriva-räkna-garantin” är en mycket viktig reform för i synnerhet barn i riskzonen för dyslexi och dyskalkyli. 

Skolinspektionen konstaterar i en delrapport att det finns brister i hur skolorna arbetar med garantin, resurser och kompetens saknas. Föräldrar och lärare som haft kontakt med Dyslexiförbundet vittnar om elever som inte får det stöd de behöver och har rätt till enligt skollagen.

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon dyslexiforbundets_valfragor.pdf