Hässleholm

Välkommen till Hässleholms Dyslexi förening, här kan ni läsa om vad vi arrangerar och vår Verksamhetsberättelse.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2015

Dyslexiförbundet FMLS i Hässleholm

Huvudkontaktperson

Stefan Rosén 070 150 28 21

Föreningen bildades i mars 2013.  Vi redovisar nu vårt tredje verksamhetsår och har under året ökat medlemsantalet med 26 %, från 87 till 110 st,  bl a har vi tre av kommunens skolor anslutna.  

Styrelsen har bestått av:
Ordf             Kjerstin Ulfvik Jonasson                Ledamot Agneta Hörberg
Vice ordf       Stefan Rosén                               Suppleant Christer Cronström
Kassör          Stefan Rosén                               Suppleant  Maria Ulfvik            Sekr.            Anna Cronström.                          Suppleant  Gunilla Strandberg
Ledamot       Agneta Bengtsson                        Suppleant  Lisbet Sonesson 
Under året har hållits nio styrelsesammanträden och ett arbetssammanträde

Allmänt
Vi samarbetar med Studiefrämjandet, Stadsbiblioteket, Kultur Hässleholm, Hässleholms skoldatatek och resursteam, T4 Vux, AV-Media m fl.
Vi har gott samarbete med Norra Skåne, Kristianstadsbladet, Radio Kristianstad.
Vi har en suppleantplats i Tillgänglighetsrådet, inrättat 2014-04-01. Ännu så länge har rådet inte funnit sina former, föreningarna har inga möjligheter till påverkan i sakfrågor. Viss allmän information förekommer, men suppleanter har ingen automatisk närvarorätt.  Rådet lever sitt eget liv i skuggan av kommunens nämnder och styrelser. Kommunen har eliminerat bidragsmöjligheter för oss föreningar för funktionsnedsatta.  Diskussion förs om någon form av minimalt ekonomiskt stöd som ska kunna sökas via en omfattande sökrutin. Ingen presentation från rådets sida har gjorts i press och övr. media.

Distrikt Skåne
I distriktsstyrelsen är ordf. invald som suppleant, vice ordf. är ledamot i valberedningen.  Från distriktet har ansökts om pengar hos Region Skåne för fem föreläsningar och ett barn- och familjeläger.  En av föreläsningarna hölls i Hässleholm.  Till lägret fanns inga anmälningar från Hässleholm, ej heller till det ungdomsläger som hölls på Österlen. Distriktets verksamheter är i princip koncentrerade till de västra och sydvästra delarna av Skåne. 

Möten, föreläsningar och övriga aktiviteter

ÅRSMÖTE 15-03-05 Norra Skånes cafeteria
Utöver årsmötet hade vi information och diskussioner med Norra Skånes nyhetschef Katarina Bexell. Tidningen är positiv till samarbete kring läs- och skrivaktiviteter som gagnar både våra medlemmar och tidningen.
 
 MEDLEMSMÖTE 15-08-25 Hässleholmsgården
Korvgrillning  och mys.  Tyvärr blev det regn och blåst, vilket minimerade antalet deltagare.

VÅR STYRELSE VAR INBJUDEN 2015-09-04  till Centrala Resursteamet vid utbildningsförvaltningen, 
Mycket givande utbyte med diskussioner och faktabeskrivningar. Resursteamet ställde upp med nye chefen Niklas Persson, logopeder, specialpedagoger, psykologer m fl. Vi lovades att återkommande få utbyta erfarenheter och följa upp läget med stöd och hjälp till elever.

FÖRELÄSNING  2015-09-08 ”Logopeden i skolan” i Blå Salong, Hässleholm Kulturhus
Informationen och diskussionerna med Johanna Kristensson var mycket uppskattade av den talrika publiken, som kom från olika delar av Skåne. Det var en blandad publik, flest lärare men även föräldrar och ungdomar.

MEDLEMSMÖTE  2015-09-23 i Norra Skånes cafeteria med BUN-ordföranden Joakim Fors
Mycket uppskattat. Initierad information som föranledde livliga diskussioner.  Joakim Fors lovade att ställa upp på återkommande träffar och lyssna av och diskutera med vår förening.

EUROPEISKA DYSLEXIVECKAN i oktober hade vi vår traditionella utställning på Hässleholms Stadsbibliotek i Kulturhuset.
Vi hade en något lägre profil på vår utställning i år än tidigare år. Vi engagerade då både skoldatatek, AV-centralen, T4Vux, läsa med hundar  m m.  Denna typ av verksamhet har förmodligen  haft sin tid.  Övriga lokalföreningar har haft liknande erfarenheter. Vi avser försöka variera våra idéer om att uppmärksamma arbetet kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra variationer av att sprida information till nästa år, 2016. Över huvud taget verkade det som att besöken på biblioteken i sin nuvarande form avmattats.  
Det har också instiftats en s k VÄRLDSDYSLEXIDAG den 8 oktober, enl uppgifter i pressen.  Ingen organiserad information har nått ut till lokalföreningarna eller distrikten om formerna för detta.

ÖVRIGT
ORDFÖRANDEKONFERENS.  Vi deltog inte i pålyst ordförandekonferens i Eskilstuna.  Detta p g a föreningens ekonomi -  det skulle kostat vår förening minst 2000 kronor,  vilket vi meddelade distrikt Skåne.  Dessutom jobbar vi intensivt på lokalplanet.   I stället skickade vi in en inlaga med våra frågor och idéer om det som kunde tänkas diskuteras.  Denna inlaga kom av någon anledning aldrig till konferensdeltagarnas  kännedom.

INTENSIVA DISKUSSIONER I VÅR STYRELSE OCH VID KONTAKT MED ENSKILDA MEDLEMMAR:
Hur går samhället  vidare för att hitta arbetssätt och metoder som tillgodoser människors olika sätt att ta in kunskap och information?  Det finns inget enkelt enda sätt att lösa detta! Hur ser de undervisnings- och arbetssätt ut som kan tillgodose olika varianter av inlärning?  Varje individs krav på kunskapsinhämtning såväl som information ska tillgodoses enligt  lagar och förordningar,  i Sverige och i hela Europa.  Byråkrati och fyrkantiga rutiner lägger också ofta hinder i vägen.
HUR SKA LÄRARUTBILDNING, FRÄMST FÖR GRUNDSKOLA OCH GYMNASIUM, SE UT I SVERIGE?  VILKA KVALIFIKATIONER SAKNAS?  HAR VI RÅD ATT HA 20-25 % AV BEFOLKNINGEN UTAN TILLGÅNG TILL KUNSKAPSMÄSSIG OCH SOCIAL INFORMATION I VÅRT SAMHÄLLE?  ETT ¾-DELSSAMHÄLLE!

SAMARBETSKONTAKTER
Föreningen har sökt kontakt med ATTENTION Kristianstad-Hässleholm för att samarbeta.   Vi har ännu inte nått någon överenskommelse, men tycker att det vore relevant p g a att både Attention och vi jobbar med brett spektrum, NPF,  dyslexi och dyskalkyli m m som  ingår i våra mänskliga variationer. Vi har samma ambition,  det gäller att kraftigt öka förståelsen för människors olika sätt att fungera.

Hässleholm den 31 januari  2016

Kjerstin Ulfvik Jonasson          Stefan Rosén           Anna Cronström

                             Agneta Bengtsson      Agneta Hörberg

Ronny Karlsson BRAVKOD

Föreläsning i Hässleholm 21 september

Lär dig mer om lästräningsmetoden BRAVKOD den 21 september i Hässleholms kulturhus. Anmälningsadress i artikeln.
Inger Rålenius

Föreläsning om dyslexi 29/9

Inbjudan till föreläsning med Inger Rålenius i Hässleholm

Medlemsträffar hösten 2015

Som medlem i Dyslexiförbundet FMLS Hässleholm är du varmt välkommen till våra medlemsträffar. Här kan vi prata om hur vi bäst ska påverka skola och samhälle.

Hässleholmare! Inbjudan till två föreläsningar i Blå Salong i Hässleholms kulturhus.

Tors. 4 sept. Mige och Eva föreläser om Appar i Smartphone och iPad, samt info om TeleTal och MovieTalk.Tis. 14 okt. Speciallärare Ingrid Lind föreläser om bemötande och åtgärder.
Tidningsartikel

Tidningsartiklar

Dyslexiförbundet FMLS i Hässleholm
Hässleholms höstprogram

Höstens program Hässleholm

Dyslexi?______Dyskalkyli?______Läs- och skrivsvårigheter?Vi vänder upp och ner på begreppen!
Föreläsning i Hässleholms kulturhus av Niklas och Petra

Föreläsning i Hässleholm 27 mars.

Den nya lokalföreningen gör en föreläsning "I huvudet på en dyslektiker".
Bild från Hässleholm

Ny förening i Hässleholm

Läs Kjerstin Ulfvik Jonassons berättelse från nystartmötet 11 mars.