Örebro län har årsmöte

den 22 april 2015, kl 19.00 i Brukarhuset, Mellringe, Örebro.

Dagordning för Årsmötet den 22 april 2015:

 

1.   Öppnande av årsmötet

 

2.   Upprättande av röstlängd

 

3.   Frågan om årsmötet behörigt utlyst

 

4.   Fastställande av dagordningen

 

5.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

6.   Val av två protokolljusterare

 

7.   Val av minst två rösträknare

 

8.   Verksamhetsberättelsen

 

9.   Ekonomiska berättelsen samt revisorernas berättelse

 

10.   Beslut angående föreningens ekonomiska resultat

 

11.   Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

 

12.   Motioner och förslag

 

13.   Fastställande av verksamhetsplan och budget

 

14.   Val av ordförande

 

15.   Val av kassör

 

16.   Val av övriga styrelseledamöter

 

17.   Val av suppleanter

 

18.   Val av två revisorer och en revisorssuppleant

 

19.   Val av valberedning

 

20.   Val av ombud och suppleanter till Förbundsråd

 

21.   Övriga frågor

 

22.   Årsmötet avslutas

Ämnen: