Utredning som förtjänar uppmärksamhet

Remisstiden har gått ut för en statlig utredning om allas rätt till en likvärdig utbildning - Se, tolka och agera, SOU 2010:95.

Den här utredningen har tyvärr inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. Orsaken är i sig värd en egen utredning.

Utredaren ger förslag på bättre samordning, ökad vetenskaplighet, förbättrad rektorsutbildning, konsekventare tillämpning av skollag, mer tidiga insatser, tydliggjort ansvar för skolhälsan och säkring av elevers rättigheter.

De samlade förslagen är att se som en strategisk genomgång i avsikt att brett skapa en bättre kunskapsbild, grepp om frågorna och en på vetenskaplighet grundad styrning av statens och skolhuvudmännens arbete för att garantera llikvärdig utbildning för alla - och detta för en målgrupp som borde vara högprioriterad - barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Dyslexiförbundet FMLS ställer sig starkt bakom utredarens analyser och förslag. Läs gärna vårt remissvar.

Sven Eklöf
kanslichef

Sammanfattning av SOU 2010:95 - Se, tolka och agera: "I sitt slutbetänkande ger Utredningen om utsatta barn i skolan (U 2009:05) en samlad bild av hur skolan arbetar och hur den samverkar med andra kring de barn och elever som far illa eller som har stora stödbehov. I betänkandet lämnas också förslag på förebyggande och främjande insatser."

Ämnen:

Länkar

Allas rätt till likvärdig utbildning
Dyslexiförbundet FMLS Pressmeddelande