Välkommen till Dyslexiförbundet FMLS i Skellefteå

Våren 2012 startade vi lokalföreningen Dyslexiförbundet FMLS i Skellefteå, med upptagningsområde Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner eftersom vi ansåg att det saknades en förening som driver våra medlemmars frågor på lokal nivå.

 Första året så har vi ”arbetat i det tysta” eftersom det tog närmare ett halvår innan vi officiellt blev en förening med organisationsnummer.
Under den tiden så arbetade vi fram en ”Handlings-plan/Checklista” utifrån de erfarenheter som vi med "inifrånperspektiv" har. Den ska spridas vidare så den kommer eleverna tillgodo.

Vi har valt att prioritera skolfrågorna och har bestämt oss för att påverka skolsituationen för elever med läs-och-skrivsvårigheter/dyslexi. Vi hoppas på ett samarbete med kommunerna och att de tar tillvara på våra åsikter och erfarenheter sett med våra "specialglasögon".
Nedan finns ett utdrag ur "Ett Skellefteå för alla" - en plan för det handikappolitiska arbetet i Skellefteå kommun.
Vi kommer att arbeta för att de ledande i kommunen ska förstå att det än så länge bara är fina ord, men om de är beredda på att satsa, så har de all möjlighet i världen att leva upp till sin egen plan och visa omvärlden att Skellefteå ~verkligen är en plats för alla.

Vi hälsar "gamla" som nya medlemmar VARMT VÄLKOMNA !

Vänliga Hälsningar Dyslexiförbundet FMLS i Skellefteå

Välkommen att "träffa oss" i vår lokala FACEBOOK-grupp
https://www.facebook.com/groups/234284580047649/

Inte medlem än? Lätt ordnat - följ länken:
http://dyslexi.org/node/17140

 

Utdrag ur:

Ett Skellefteå för alla – plan för det handikappolitiska arbetet i Skellefteå kommun

Skellefteå kommuns vision för det handikappolitiska arbetet:

Vi vill vara bäst på att tillgodose mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi vill att alla medborgares egenskaper och kompetens tas tillvara i samhällsutvecklingen och att alla upplever sig få bestämma över sitt liv och kunna leva självständigt.”

Prioriterat område - delaktighet

Delaktighet är ett grundläggande behov för att alla ska känna sig behövda och värdefulla. Delaktighet handlar om att kunna delta men också om att bidra med något och påverka. Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva självständigt och delta i samhället med lika valmöjligheter som andra.

Barn och vuxna med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till utbildning på lika villkor som andra och utan diskriminering. De ska kunna utveckla sin mänskliga potential och känsla för värdighet och egenvärde, utveckla sin personlighet, begåvning och kreativitet. De ska ha tillgång till utbildning och livslångt lärande på lika villkor som andra.

 

Ämnen: