Gymnasium

Nya skollagen gäller för både grundskola och gymnasium. Alla elever som riskerar att inte nå målen har rätt till särskilt stöd, efter att en utredning har gjorts och ett åtgärdsprogram upprättats.

Precis som grundskolorna bör gymnasieskolorna ha handlingsplaner för hur man ska upptäcka och åtgärda läs-, skriv- och räknesvårigheter. Det finns elever som går igenom hela grundskolan utan att deras svårigheter har utretts eller åtgärdats. Allt fler gymnasieskolor screenar samtliga elever för att hitta de som behöver extra stöd för att klara skolan.
Det är aldrig försent att åtgärda läs-, skriv- och räknesvårigheter. Visserligen är det bäst om stöds sätts in redan i förskolan eller under skolans första år. Men med rätt stöd kan även en gymnasieelev förbättra läsflyt och läsförståelse. Fast i den här åldern bör stödet framförallt handla om kompenserande verktyg och lathundar.

Flerspråkighet
Många flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter får inte rätt hjälp i skolan. En anledning är att lärare har svårt att bedöma vad svårigheterna beror på. På Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats kan du läsa om ett kartläggningsmaterial för flerspråkiga elever.

Gymnasiesärskolan:
I gymnasieskolan går elever med utvecklingsstörning och som därför inte kan gå i gymnasieskolan. Dyslexi och dyskalkyli är inte utvecklingsstörningar och är därmed inte skäl till att en elev ska gå i gymnasiesärskola. Självklart finns det elever med utvecklingsstörning som också har dyslexi eller dyskalkyli.

Tyvärr tillskrivs svårigheter med läsning, skrivning och räkning nästan alltid utvecklingsstörningen. Det innebär att dyslexi och dyskalkyli förblir oupptäckt, och att dessa elever inte får den träning och kompensation som de skulle behöva. 

Ämnen

Bifogat material

PDF icon 13316-anpassningar-for-oss-med-dyslexi.pdf
PDF icon skolverket_atgrardsprogram.pdf
PDF icon stodinsatser_i_skolan.pdf
PDF icon att_studera_som_vuxen_med_dyslexi_spsms_brochyr.pdf

Länkar

Skolverket (Rätt till kunskap och särskilt stöd)
Sajt om att välja gymnasium.
Dyslexiförbundets guide: Engelska och läs och skrivsvårigheter
LÄSK pärmen
Dysseappen en app om dyslexi för ungdomar
Barn- och elevombudet arbetar mot kränkningar och mobbning
Föreläsning Daniella Heljeved Lyckas med allt, trots dyslexi
Några råd och tips för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter
Viktiga paragrafer från skollagen 2011 med komplettering från sep-2014
Dyslexiförbundets guide: applistan!