Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter kan ha många orsaker – dyslexi är en. Personer med dyslexi har svårt med kopplingen mellan hur bokstäverna ser ut och hur de låter. Uppgifterna om hur många som har dyslexi varierar något.

De flesta forskare brukar säga att 5-8 procent har dyslexi.

Ännu fler har läs- och skrivsvårigheter av andra orsaker, till exempel på grund av: 

  • annat modersmål, 
  • bristande arbetsminne, 
  • svårigheter med koncentrationen, 
  • problem med läsförståelsen 
  • eller nedsatt begåvning. 

En studie av vuxnas läs- och skrivförmåga (IALS 1996) visar att var fjärde svensk bara klarar att läsa enkla och strukturerade texter, eller texter med ett bekant innehåll. Studien har några år på nacken, men det finns inget som talar för att situationen skulle vara annorlunda idag.
Senare studier kring lässvårigheter säger att det är 13 procent som har lässvårigheter (PIAAC) och att 42 procent inte är fullgoda läsare (PIAAC).

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi går att förebygga. Med bra träning och alternativa verktyg/hjälpmedel behöver svårigheterna aldrig bli ett stort problem. Ju tidigare åtgärder sätts in desto bättre - men det är aldrig försent att ta tag i sina läs- och skrivsvårigheter.

Definition av dyslexi som Ingvar Lundberg skrev om i sin bok ”Läsningens psykologi och pedagogik (2010)”:
”Dyslexi är en nedsättning/svikt i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska (fonologi avser språkets ljudmässiga form), som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för kodning av språket. Nedsättningen/svikten ger sig först och främst tillkänna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer också tydligt fram genom dålig stavning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och kunskap om omvärlden. Den dyslektiska nedsättningen/svikten går i regel igen i släkten, och man har anledning att anta en genetisk disposition som kan medföra neurobiologiska avvikelser. Karaktäristiskt för dyslexi är att nedsättningen/svikten är varaktig och svårbehandlad. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast stavningsproblemen. Vid en mer grundläggande kartläggning av fonologisk förmåga finner man att svagheter på detta område ofta kvarstår upp i vuxen ålder.”

Experter är eniga om att ordet "störning" kan ersättas med "nedsättning/svikt".

Bifogat material

PDF icon kort_om_dyslexi_vetenskapsradet.pdf
PDF icon kannetecken_los.pdf
PDF icon att_studera_som_vuxen_med_dyslexi_spsms_brochyr_005.pdf
PDF icon dyslexibroschyr_20170504.pdf

Länkar

SPSM Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi
Svenska Dyslexiföreningen Vanliga frågor och svar om Dyslexi
1177 Vårdguiden om dyslexi
Föräldrakrafts sida om Arbetsminne
Vad är dyslexi från svenska dyslexiföreningens hemsida
Föreläsning av Anna Fouganthine Dyslexi är inte bara läs- och skrivsvårigheter

Relaterade artiklar

Dyslexi: Olika språk samma problem