Annonspolicy

Företag är välkomna att annonsera i tidningen och på denna portal och bidra till ekonomin på ett positivt sätt.Annonser har ett viktigt informations- och nyhetsvärde för våra läsare.Dyslexiförbundet har en fri och obunden hållning till annonsörer

Annonspolicy
Antagen av Dyslexiförbundet Förbundsstyrelse den 24-25 april 2004. (med smärre tillägg senare)

Personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är, för företagare och andra, en attraktiv grupp som kan nås via Läs & Skriv och www.dyslexi.org.

Företag är välkomna att annonsera i tidningen och portalen och bidrar till ekonomin på ett positivt sätt.
Annonser har även ett viktigt informations- och nyhetsvärde för våra läsare.
Dyslexiförbundet har en fri och obunden hållning till annonsörer och deras produkter.
Maximalt 35 procent av tidningens satsyta skall användas för annonser. För Mässnumret gäller 50 procent.

Inskränkningar i rätten att annonsera
Det finns dock vissa begränsningar i rätten att annonsera.
I annonser får inte utlovas att den som har läs-, skriv- eller räknesvårigheter/dyslexi kan ”botas” av preparatet/metoden ifråga. Ej heller får anges att man blir hjälpt, såvida inte detta är vetenskapligt styrkt. När vetenskapen ej stöder preparatet/metoden skall detta anges i annonsen.
Härutöver får inte receptbelagda läkemedel annonseras i tidningen (lagstadgat).
Annonser får ej heller innehålla sexistiskt material, rasistiskt material, etniskt stötande eller kränkande material eller material som kränker personer med funktionshinder eller med avvikande sexuell läggning.
Speciell uppmärksamhet skall också tas till alltför dominerande annonsering vid enstaka tillfällen eller över tid. Annonsering kan nekas av sådant skäl.

Bedömningar
Vid bedömning kan Dyslexiförbundet bland annat finna stöd i de sammanställningar över metoder som Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen gjort. Stöd kan även fås från Läkemedelsverkets produktlista över godkända ”naturläkemedel” och den ”frilista” med naturmedel som står i tur att prövas för godkännande som naturläkemedel. De flesta företag från den här listan kan annonsera i tidningen.
Långt ifrån alla företag vänder sig till Läkemedelsverket för godkännande och registrering som naturläkemedel. I många fall har blivande annonsörer i tidningen heller inte sådana produkter (det kan vara skolor, resurscentra, utländska företag, hjälpmedel av olika slag, mm).
Det är också förenat med ganska höga kostnader att få en produkt godkänd av Läkemedelsverket som exempelvis naturläkemedel.

Med anledning av vad som sägs ovan, får en prövning göras från fall till fall. Så snart en annons med tveksamt innehåll når tidning/portal skall ett avdrag skickas från annonssäljaren till ansvarig utgivare för bedömning.

Ansvar
Slutligt ansvar för införande av annonser i tidning och på webbportal har ansvarig utgivare.