Samarbeten

Dyslexiförbundet samarbetar med alla som vill förbättra villkoren för dem som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Här följer en beskrivning över de förbund, organisationer och myndigheter vi redan idag har ett utvecklat samarbete med. Vi välkomnar samarbete med flera.

Funktionsrätt Sverige

Dyslexiförbundet är medlem av Funktionsrätt Sverige och vi agerar gemensamt i många intressepolitiska frågor.

Andra funktionshinderförbund

Andra förbund vi ofta samverkar med är beträffande tillgänglighet till information är: 
Synskadades Riksförbund – SRF. Vi har gemnsamma projekt för Talande textremsa och Syntolkning på bio och på TV.  
Med Attention och med RBU har vi drivit ett gemensamt Skoldatatekprojekt. 
Med Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn – FDB samverkar vi så ofta vi har möjlighet.
Tillsammans med FUB - Förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, Afasiförbundet samt Autism-Aspergerförbundet driver vi för närvarande Begriplig text - ett projekt om kognitivt tillgängliga texter. I projektet samarbetar vi även med Myndigheten för Tillgängliga Medier och Språkrådet.

Dyslexisamrådet

Inom Dyslexisamrådet träffas regelbundet Dyslexiförbundet , FDB, Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen. Stiftelsen representerar forskarsverige och Dyslexiföreningen representerar professionella pedagoger, logopeder, psykologer med flera som är verksamma på området. Inom Dyslexisamrådet försöker vi på olika sätt driva frågorna framåt. Ett viktigt gemensamt dokument är den gemensamma handlingsplanen ”Satsa på framtiden”.

Dyslexifonden

Dyslexifonden är en gemensam angelägenhet mellan Dyslexiförbundet och Svenska Dyslexiföreningen. Dyslexifonden syftar till att förbättra villkoren för personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter i alla åldrar. Huvudsakligen skall det ske genom stöd till forskning, utbildning och information om dyslexi.

Andra ideella föreningar

Dyslexiförbundet är medlem i ABF och i arbetsgivarförbundet KFO.

Myndigheter

Av de statliga myndigheter som vi samarbetar och samverkar med bör nämnas Specialpedagogiska skolmyndigheten - SPSM. Förbundet deltar även genom Funktionsrätt Sverige i regelbundet samråd med Skolverket, Skolinspektionen, Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen.
Förbundet har även haft ett mångårigt samarbete med Hjälpmedelsinstitutet som lagts ned och ingår till del i den nya Myndigheten för Delaktighet. Vi har kontakter med Myndigheten för tillgängliga medier - MTM (tidigare TPB och LL-stiftelsen).

Norden och Europa

Förbundet träffar varje år de nordiska ländernas Dyslexiförbund för att utbyta information och tankar. Även förbundens ungdomar har påbörjat ett samarbete.
Dyslexiförbundet är medlem av den Europeiska Dyslexiförbundet EDA (European Dyslexia Association). EDA är medlem i European Disability Forum - EDF och därigenom erkänt i EU och Unesco.

Ämnen

Länkar

European Dyslexia Association - EDA
Sv. Dyslexiföreningen
Sv. Dyslexistiftelsen
FDB
Funktionsrätt Sverige
SRF
Attention
RBU
FUB
ABF
KFO
Folkspel
SPSM
Skolverket
Skolinspektionen
Socialstyrelsen
Arbetsförmedlingen
Myndigheten för delaktighet
MTM
LL-stiftelsen
Fungerande medier
Tidningen Dyslexi