Projekt

Dyslexiförbundet arbetar aktivt med olika projekt. Syftet är att driva på utvecklingen mot ett samhälle som är bättre anpassat för personer med läs-, skriv-, räkne- och andra svårigheter.

Pågående projekt 

Plugga med bilder: Projektet har som mål att tillsammans med barn med dyslexi ta fram pedagogiska verktyg som gör det enkelt, roligt och tidseffektivt att lära. Projektet finansieras av allmänna arvsfonden och löper över tre år från hösten 2019. Dyslexiförbundet driver projektet i samverkan med FDB- Stockholm och Mappia.

 

Dyslexiförbundet är partner i följande projekt:

Vill du komma i kontakt med ansvarig för respektive projekt eller samarbete - se dyslexi.org/kontakt.
 

Avslutade projekt 

Wikispeech: Dyslexiförbundet deltog under 2021 i en del av projektet för att utvärdera lösningar för att samla in information från användare.

Begriplig text och information för alla: Projektet startade den första september 2016. Projektet pågår till 2019 och finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är att öka och sprida kunskapen om hur man skriver begripligt för alla. Målet är att förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig text och samhällsinformation. Projektet drivs av Dyslexiförbundet i samarbete med Afasiförbundet, Autism- & Aspergerförbundet och FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). 

Dyslexirond på arbetsplats/Jobbsam: Projektets syfte är att: Underlätta arbetslivet för personer som har läs- och skrivsvårigheter, exempelvis dyslexi och dyskalkyli. Arbetsplatser ska utveckla processer och kunskap för att hantera läs- och skrivsvårigheter som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Orden på jobbet: I maj 2016 beviljade Allmänna Arvsfonden medel till ett projekt vars övergripande syftet var att utveckla kunskapen om vilka krav på läsning, skrivning och sifferhantering som krävs i olika yrken. Projektresultaten visar hur man som anställd kan tackla utmaningarna. Projektet drevs av Dyslexiförbundet i samverkan med IF Metall, Svenska Transportarbetareförbundet, Kommunalarbetareförbundet och olika företag. 

Begripsam: ett treårigt projekt om kognitiv tillgänglighet som finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet startade i juli 2013. Projektet har beviljats förlängning ytterligare ett år och avslutas sista juni 2017.

Syntolkning och uppläst text på TV: projektet pågick mellan januari 2014 och februari 2016. Projektet startades på initiativ av Dyslexiförbundet, och drevs i samarbete med Synskadades riksförbund, Sveriges Television och företaget Tundell&Salmson. D senare administrerade projektet. Projektet bestod av en teknikutvecklingsdel och en studie. Studien resulterade i Rapporten Syntolkning och Uppläst text. Teknikutvecklingen resulterade i två tekniska lösningar, TvTalk och ScreenTalk. Den senare har under sommaren 2016 testats på SVT och kommer förhoppningsvis att implementeras under hösten. Projektet finansierades med medel från Post- och telestyrelsens innovationstävlingar.

Talande Textremsa på bio (MovieTalk): ett projekt som drev på utvecklingen av teknik för uppläsning av textremsan på utländska filmer på bio. Projektet pågick 2011 till 2013. Projektet resulterade bland annat i en app som heter MovieTalk. Talande textremsa på bio finansierades med medel från Post- och telestyrelsens innovationstävlingar. 

Mediaprojektet: projektet En kommunikations- och mediestruktur baserad på multikanalstänkande, pågick mellan 2007 och 2010 och finansierades med medel från Allmänna arvsfonden. Portalen www.fungerandemedier.se är ett resultat av projektet. Även portalen www.dyslexi.org ingick i denna satsning. En viktig del var det lokala arbetet med 80 medlemmar som filmade, redigerade och arbetade med egna föreningssidor inom portalen. Projektet drevs parallellt med ett motsvarande projekt som FUB driver för målgruppen som har utvecklingsstörning. Samarbetet är mycket tätt och ett syfte är att se vad som är gemensamt och vad som skiljer i behoven mellan målgrupperna.

Språka Loss: projektet pågick mellan 1999 och 2003 och speglade befintlig kunskap om språket. Syftet var att utveckla kunskapen om vad som är tillgänglig text, för personer med lässvårigheter/dyslexi, som inte primärt beror på nedsatt intelligens, syn eller hörsel. Projektet finansierades med medel från Allmänna Arvsfonden.

LexiLäser - daisyläsare

 

Projekt som vi har varit partner i

Vägar till arbete - Arvsfondsprojekt i samarbete med bland andra Attention och FUB. Den resulterade bl.a. i skriften "Anpassningar för oss med dyslexi "

 

Sidan är inte komplett. Dyslexiförbundet har sedan sin start 1979 haft många projekt i luften.

 

Ämnen

Länkar

Fungerande medier
Talande textremsa