Misstänker du att ditt barn har dyslexi?

Nu är det skolstart och telefonen går varm på Dyslexiförbundet. Många föräldrar vill ha tips.

Det är många som ringer och vill veta vad deras barn har för rättigheter i skolan och vad de som föräldrar kan göra, för att stötta barn med dyslexi. Här kommer några tips från Dyslexiförbundets rådgivare Inger Rålenius.

1. Sök kunskap.
2. Se till att ditt barn blir kartlagt/utrett.
3. Ha ett möte med skolan där åtgärder planeras och skrivs ner.

1. Sök kunskap
Läs på om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Kunskap ger lugn. Inger Rålenius rekommenderar följande hemsidor:

www.dyslexi.org
www.fdb.nu
www.spsm.se

2. Se till att ditt barn blir kartlagt/utrett
- Vanlig dyslexi ska skolorna själva kunna utreda. Genom en pedagogisk kartläggning och screening ska lärare kunna hitta berörda elever, menar Inger Rålenius. Tyvärr har inte alla skolorna de rutinerna. Därför söker många sig till vården, för att få en dyslexiutredning.

Men skollagen anger att stöd och anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen ska sättas in i första hand. Om det inte räcker ska det anmälas till rektorn, som då skyndsamt ska utreda elevens behov av särskilt stöd. (skollagen §5a och §8)

3. Ha ett möte med skolan där åtgärder planeras och skrivs ner.
När en elev ska få särskilt stöd ska detta dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Där ska det framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas samt vem som är ansvarig för uppföljningen. Eleven och föräldrarna ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram tas fram. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. (Skollagen §9)
- Åtgärder kan till exempel vara inlästa läroböcker eller möjlighet till muntliga prov, säger Inger Rålenius.
- Om alla skolor skulle följa Skollagen och Skolverkets rekommendationer skulle vi komma långt, men det sker inte alltid. Ibland kommer okunnighet, tidsbrist och pengabrist i vägen. Den som inte tycker att skolan fullgör sina plikter kan anmäla skolan till Skolinspektionen, säger Inger Rålenius.

Har du fler frågor är du välkommen att ringa Inger på 08-665 17 08 Eller maila på inger.ralenius@dyslexi.org

 

Text: Ylva Bjelle

Ämnen:

Länkar

Läs&Skriv nummer 3 2018