Läsa-skriva-räkna-garantin

Bild på äpple på några skolböcker.
Foto: Element5 Digital/Unsplash
Med läsa-skriva-räkna-garantin som börjar gälla 1 juli 2019, ska alla elevers språkliga och matematiska förutsättningar kartläggas redan i förskoleklassen.

Garantin består av tre moment: kartläggning, åtgärd och uppföljning.

Kartläggning

  • Elevernas språkliga och matematiska förutsättningar kartläggs redan i förskoleklassen. Kartläggningen/screeningen är obligatorisk (se länk till Skolverket).
  • Kartläggningen i förskoleklass, följs upp av bedömningsstöd i årskurs ett och nationellt prov i årskurs tre.

Åtgärder

  • Om det finns tecken på att en elev inte kommer att nå förväntade resultat ska åtgärder sättas in ”skyndsamt”. 
  • Åtgärder sätts in i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.
  • Åtgärder ska följas upp i slutet av förskoleklass och i slutet av lågstadiet.

Uppföljning

  • Resultat av uppföljning ska följa med eleven till nästa årskurs och lärare. 

Skolans huvudman ansvarar för att det finns resurser att uppfylla garantin.

Syftet med garantin är att elever i behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar ska få det tidigt och utformat efter sina behov - rätt stöd i rätt tid. Det finns sedan hösten 2020 ett studiematerial från SPSM för lärare som ska jobba med garantin. Det finns också ett material från SPSM för att jobba med systematiken i arbetet kring garantin.

Riksdagen klubbade igenom förslaget den 30 maj 2018. Den första juli 2019 införs den som ett nytt tillägg i skollagen. 

Läs också om Dyslexiförbundets kamp för och glädje över garantin som började i 2014:

2014-06 Miljöpartiets skuggbudget 2014:

2017-08 Tecken på att dyslexi ska ge rätt till stöd.

2018-05 Tårta för garantin!

Ämnen:

Länkar

Om garantin hos SPSM
Om garantin hos Skolverket
Om kartläggningsmaterialet hos Skolverket