Norrköpings Målbeskrivning och Vision

Norrköping Mål & Vision
  • att stödja personer med funktionsnedsättningen läs och skrivsvårigheter/dyslexi och dyskalkyli.
  • att sprida information och verka för ökad kunskap och förståelse för funktionshindren läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter/dyskalkyli både bland medlemmar och ute i samhället.
  • att skapa social gemenskap, ge råd och stöd.
  • att alla barn och vuxna med läs och skrivsvårigheter/dyslexi och dyskalkyli får stöd och den hjälp som krävs för att leva ett bra liv.