Ale kommun satsar på de yngsta

Ale kommun har under de senaste åren försökt att göra datorn till en naturlig del av elevernas vardag. Nu har alla elever i årskurs 1-3 varsin egen bärbar dator.

Ale kommun lägger stor vikt vid elevernas läs- och skrivinlärning och eftersom denna sker i de tidiga åldrarna fann kommunen det logiskt att också involvera de yngsta eleverna i projektet En-till-En. (en dator en elev).. Ale kommun anser att datorn hjälper till att övervinna hinder för inlärning och att lusten att lära ökar i samband med en dator som redskap i undervisningen. De har flera syften med En-till-En och bland annat vill de försöka att hitta nya sätt att hjälpa barn som behöver särskilt stöd, använda internet som pedagogiskt verktyg och informationskälla samt försöka ge varje elev möjligheten att hitta sitt bästa sätt för att lära.

Under höstterminen 2010 utrustades alla elever i årskurserna 1 - 3 i hela Ale kommun med en egen bärbar dator. Detta betyder att kommunen har köpt in drygt 1 000 datorer, de flesta till eleverna men även lärarna utrustas med likadana datorer. Satsningen kostar kommunen drygt 3 miljoner kronor över en 3-årsperiod, men kommunen menar att datorns roll i undervisningen inte kommer att påverka personaltätheten. Det finns en tro och en förhoppning på att satsningen på de yngsta eleverna kommer betala sig senare i takt med att fler elever klarar slutmålen, får bättre betyg och därmed blir behöriga till att gå vidare med fortsatta studier.

Lärarna inom Ale kommun har fått speciell utbildning i samband med höstens satsning och de får också tillgång till internationella lärportaler där de kan utbyta erfarenheter med andra pedagoger över hela världen. Det är inte bara pedagogerna som har möjlighet till att skapa nya internationella kontakter, även eleverna kan med hjälp av sin dator hålla kontakt med sina så kallade vänskolor i bland annat Makedonien. Datorn som elever och lärare utrustats med heter Classmate och den är anpassad för att fungera i den pedagogiska verksamheten, framför allt bland yngre barn. Eleverna kan bland annat träna sin handstil på skärmen med en medföljande penna. Dessutom finns det en kamera i datorn som gör att eleverna kan träna sig att presentera och redovisa, och de har även tillgång till internet inom hela skolområdet då datorn har ett trådlöst nätverk. Dock kan läraren kontrollera när och hur internet används genom en funktion på sin egen dator.

Läranr lyfter också fram vikten av att se datorn som vilket redskap som helst. De ser enorma fördelar med att yngre barn får varsin egen dator i skolan eftersom barnen då lär sig att se på datorn som ett arbetsverktyg redan från unga åldrar.

Här publicerar vi studien En mirakelkur som barnen klarar med bravur? Sofia Pettersson, vid Göteborgs universitet, journalist, medier och kommunikation, har gjort studien. Handledare har Annika Bergström varit och kursansvarig Ingela Wadbring.

Huvudresultat sammanfattar Sofia Pettersson så här: I denna studie har jag kunnat se att datorer i klassrummet (En-till-En) kan bidra till att göra barn mer källkritiska och att ge dem ett mer kritiskt förhållningssätt, jämfört med barn i en kommun utan En-till-En. Precis som att En-till-En driver fram ett kritiskt förhållningssätt verkar det även kunna bidra till att minska generationsklyftorna mellan elever och lärare. Lärarna i min studie tror att En-till-En tvingar fram en mindre klyfta mellan generationerna eftersom vuxna måste lära sig tekniken samt sitta mer vid datorerna för att kunna förstå barnens skolgång. Däremot tror lärarna inte att barnen litar mer på internet än på läraren och de känner inte att deras auktoritet har hotats sedan En-till-En startade.

Beroende på om lärarna är en del av En-till-En eller inte har de olika syn på undervisning och på datorns roll i undervisningen, förmodligen på grund av erfarenheter och förkunskaper kring datorer och från projektet i stort. En-till-En är i de flesta fall positivt för barns läs- och skrivinlärning, samspel, förståelse, motivation och sociala kommunikation. Man måste samtidigt komma ihåg att det inte är tekniken som skapar förutsättningarna, utan att det är lärarens arbetssätt och inställning som är avgörande. Att de yngsta barnen är en del av En-till-En är positivt eftersom de därmed redan från tidiga åldrar lär sig att se på datorn som ett arbetsredskap.

 

Bild: Clipart

Ämnen:

Relaterade artiklar

Med datorn som verktyg
Om läromedel i dagens skola - ett pedagogiskt samtal
Nya medier i skolan - ett pedagogiskt samtal
Datorer även till yngre elever
Varje kväll läser jag en ljudbok

Bifogat material

PDF icon en_mirakelkur....pdf