En (tillgänglig) utbildning för alla

En flicka i skolan.
En flicka i skolan.
SPSM och Funktionsrätt Sveriges har tagit fram ett material för att synliggöra brister i tillgänglighet i skolan. I materialet finns verktyg för utvärdering av tillgänglighet, planering av arbetet för tillgänglighet och material för undervisningen.

Skolan är inte alltid tillgänglig för alla. Därför har Funktionsrätt Sverige och SPSM tagit fram ett material, som skolor kan använda för att förända sin miljö och sitt arbetssätt, med fokus på tillgänglighet.

En tillgänglig utbildning, innebär att social miljö, undervisning, lokal och övrig kommunikation är anpassad för att alla barn – oavsett funktionsnedsättning – ska kunna delta i utbildning och andra sociala aktiviteter på samma villkor som alla andra.

Ett exempel: skolor kan göra utbildning för barn med dyslexi tillgänglig, genom att vid alla provtillfällen låta samtliga barn välja om de vill lyssna på provet eller läsa med ögonen.

Utvärderingsmaterial, utbildningsinstruktioner och DATE-materialet finns att ladda ner från Funktionsrätt Sveriges och SPSM:s hemsida. Länkar finns i länklistan.

Utvärderingsmaterialet förklarar vad tillgänglighet är, hur bakgrunden ser ut, hur skolan kommer i gång med arbetet, och själva utvärderingsmaterialet.

DATE-materialet är vetenskapligt underbyggt och har redan används ute på "testskolor". Skolorna ska använda materialet för att öka Delaktighet, för att förändra Attityder inför elevers olikheter, för att verka för Tillgänglighet, och för att få Eleverna engagerade i arbetet. Materialet innehåller instruktioner om hur man arbetar med DATE, information om hur DATE förhåller sig till läroplanen, samt ett antal färdiga lektioner som lärare kan använda. På SPSM:s hemsida finns också elevmaterial som går att ladda ner.

Ämnen:

Länkar

Funktionsrätt Sveriges DATE-material
SPSM