Provsituationer

En elev med läs- och skrivsvårigheter behöver ofta alternativa verktyg för att ta till sig kunskap. Samma elev kan behöva använda alternativa metoder för att redovisa sina kunskaper. Det kan ske muntligt, men även med till exempel med film, bild och ljud.

Nationella prov

Nationella prov ska anpassas om en elev inte kan genomföra dem på grund av funktionsnedsättning. Något intyg behövs inte, utan det är läraren som bedömer om eleven har behov eller ej. Därför är det viktigt att läraren har bra kännedom om elevens förutsättningar och vad provet ska mäta. En generell regel är att om en elev har fått undervisningen anpassad, då har den eleven också rätt till samma typ av anpassning vid proven. Anpassningarna kan handla om förlängd provtid, muntligt prov eller annat stöd som gör det lättare för eleven att genomföra provet. Elever kan få använda dator under proven, men det får inte finnas någon möjlighet att koppla upp sig till internet. På sin webbplats skriver Skolverket att användning av alternativa verktyg inte får påverka det som provet är tänkt att mäta.

Läs mer om nationella prov och dyslexi.

 

Högskoleprovet

Elever med funktionsnedsättningar kan ha rätt till anpassningar på högskoleprovet. Läs om vad som gäller och hur du skaffar intyg.

 

Betyg

När det är dags att sätta betyg har läraren möjlighet att bortse från vissa mål som eleven omöjligen kan nå på grund av en funktionsnedsättning. Meningen är inte att en elev med generell kunskapsbrist i ett ämne ska få ett godkänt betyg, men läraren kan till exempel bortse från en elevs stavfel vid betygsättning i svenska och engelska, om eleven har läs- och skrivsvårigheter.

Läs mer om den så kallade pysparagrafen, vad som gäller när läraren sätter betyg på elever med funktionsnedsättning.

 

Examination vid högre studier

Vid alla universitet, högskolor, yrkeshögskolor och kvalificerade yrkesutbildningar går det att få pedagogiskt stöd. Stödet innebär bland annat anpassning av examinationen, vilket betyder att du till exempel kan få göra tentamen muntligt, med längre tid eller med datorstöd. Diskutera dina behov med samordnaren för studenter med funktionshinder.
Läs vidare på sidan om högre studier.

Ämnen

Bifogat material

PDF icon nagra_viktiga_paragrafer_i_skollagen_201_1med_komplettering_fran_1_juli_2014.pdf
PDF icon skolverket_atgrardsprogram.pdf

Länkar

Skolverket om prov
Skolverket om betyg
SPSM Bedömning och betyg
Skolverket om Bedöming och undantagsbestämmelsen
Rätt till särskilt stöd
Skolverkets film om pysparagrafen
Anpassningar för oss med...
Wern Palmius från SPSM film UR Samtiden Specialpedagogiskt perspektiv
SPSM Kan man tillämpa undantagsbestämmelsen för alla delar av kunskapskraven
skillnaden mellan läsförståelse och hörförståelse