Skola F - 9

Pojke framför väggkarta
Bild: Eva Hedberg
Så snart skolan upptäcker en elev som riskerar att inte nå målen, ska en utredning göras, ett åtgärdsprogram upprättas och stöd sättas in.

Den lagliga rätten till särskilt stöd gäller bara elever som riskerar att inte nå målen, men det betyder inte att skolan kan ta bort det särskilda stödet så fort eleven fått ett godkänt betyg. Skollagen säger nämligen att alla elever har rätt att utvecklas så långt det är möjligt.

Lokala handlingsplaner:
Allt fler kommuner upprättar handlingsplaner för hur skolorna ska arbeta med att förebygga, upptäcka, utreda, mildra och kompensera läs- och skrivsvårigheter. Också många skolor gör egna handlingsplaner. I planen bör det ingå riktlinjer för när olika insatser ska ske, tips på tester och generella åtgärder, samt instruktioner om hur skolan ska gå vidare när de generella insatserna inte är tillräckliga.

Flerspråkighet:
Många flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter får inte rätt hjälp i skolan. En anledning är att lärare har svårt att bedöma vad svårigheterna beror på. På Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats kan du läsa om ett kartläggningsmaterial för flerspråkiga elever.

Grundsärskolan:
Elever med utvecklingsstörning erbjuds plats i särskolan. Dyslexi och dyskalkyli är inte utvecklingsstörningar och är därmed inte skäl till att en elev ska placeras i särskolan. Självklart finns det elever med utvecklingsstörning som också har dyslexi eller dyskalkyli. Tyvärr tillskrivs svårigheter med läsning, skrivning och räkning nästan alltid utvecklingsstörningen. Det innebär att dyslexi och dyskalkyli förblir oupptäckt, och att dessa elever inte får den träning och kompensation som de skulle behöva.

 

Bifogat material

Microsoft Office document icon viktiga_paragrafer_fran_skollagen_2011_med_komplettering_sept-2014.doc
PDF icon skolverket_atgrardsprogram.pdf
PDF icon 13316-anpassningar-for-oss-med-dyslexi.pdf
PDF icon stodinsatser_i_skolan.pdf
PDF icon nagra_rad_och_tips.pdf
PDF icon spsm_brochyr_om_sprakstoring.pdf
PDF icon hjalpmedel_for_personer_med1_dyslexi.ok_.pdf
PDF icon information_om_appar_dyslexi_nov_2018.pdf
PDF icon engelska_-_tankar_tips_och_ideer_2019.pdf
PDF icon skolverket_ratt_tillkunskap_sarskilt_stod.pdf
PDF icon stodinsatser_i_skolan.pdf

Länkar

Skollagen
SPSM Rätt till särskilt stöd
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Språkutvecklingen och språklekar
LÄSK pärmen
Skolverket-Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter
Dysse appen en app om dyslexi för ungdomar
Barn- och elevombudet arbetar mot kränkningar och mobbning
SPSM Lagar och rättigheter
SPSM Stödmatrial om extra anpassingar
skillnaden mellan läsförståelse och hörförståelse
Kan man tillämpa undantagsbestämmelsen för alla delar av kunskapskraven
Föreläsning Sofia Noren LegiLexi - ett formativt bedömningsstöd
Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser from 1 juli 2019