Tidiga insatser

Pojke klappar händer
Bild: Eva Hedberg

Genom språk- och räknelekar i förskolan, förskoleklassen och under den första skoltiden stärks alla barns språkliga och matematiska förmågor. De får bättre förutsättningar att lära sig läsa, skriva och räkna. För en del barn kan denna stimulans innebära att de inte utvecklar svårigheter, eller åtminstone så minskar graden av svårigheterna.

Förebyggande arbete är viktigt, men vissa barn kommer ändå att behöva extra träning och stöd. Det kan vara svårt för läraren att upptäcka vilka. För att fånga upp dessa barn bör skolan eller förskolan göra screeningtester eller kartläggningar av alla. Med resultatens hjälp kan läraren planera och anpassa verksamheten så att alla barn utvecklas så långt det är möjligt.

Länkar

Om Språkutvecklingen och Språklekar
Skolverket-Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter
Bornholmsmodellen
SPSM Språklig medvetenhet hos förskolebarn
Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser from 1 jul 2019
Kodknäckarna - om tidig träning för att knäcka läskoden