Workshopar i Gävle 2017

Bild på vuxna i ett bibliotek
Vill du lära dig mer? Gå på en workshop under Dysleximässan. Nu endast 100 kr. Förköp krävs.

Workshop på dysleximässan 2017, den 20–21 oktober på Högskolan i Gävle
Man måste föranmäla om man vill gå på en workshop. Anmälning sker här! Max antal ca 20 personer per workshop. Pris 100 kr

Fredag den 20 oktober

Fredag kl. 11.00-12.30, sal 1, (31:216)

Inställningar för en tillgänglig Ipad
Anpassa befintliga inställningar i Ipadens operativsystem med fokus på ökad tillgänglighet.
Workshopen leds av: Curt Ekstedt och Per Eriksson SPSM specialpedagogiska skolmyndigheten

Fredag kl. 11.00–12.30, sal 2, (31:217)

 Vallmomodellen ─ balanserad läs- och skrivinlärning i praktiken
Inger Fridolfsson presenterar Vallmomodellen med huvudområdena avkodning, inkodning, förståelse samt kreativt skrivande. Baserat på teori får ni praktiska redskap för att så tidigt som möjligt fånga upp de elever som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter, för att sedan kunna sätta dem på rätt spår igen.
Workshopen leds av: Inger Fridolfsson – Studentlitteratur

Fredag kl. 12.45–14.15, sal 1, (31:216)

Delta i en Wittinglektion
Innehåll: I Workshopen får du tillfälle att pröva Wittingmetoden centrala arbetsmoment: avlyssningsskrivning och fritt associerande. Workshopen leds av erfarna Wittinglärare.
Workshopen leds av: Ann-Katrin Åkerman Wittingföreingen

Fredag kl. 12.45–14.15, sal 2, (31:217)

Digital workshop med webbspel i svenska Alfamax
Välkommen till en workshop där du får prova pedagogiska webbspel i svenska och ha roligt tillsammans med andra! Till varje spel ger vi först en kort introduktion med pedagogisk bakgrund. Därefter får du prova på din egen laptop/surfplatta med en gratis inloggning som räcker en månad efter mässan.
Alfamax har utvecklat ca 30 olika spel i webbversion, de flesta med produktionsstöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Eleven kan göra olika inställningar och välja svårighetsnivå. Därmed kan spelen användas av såväl normalläsare som elever med särskilda behov som t.ex. dyslexi eller svenska som andraspråk.
Workshopen leds av: Ulrica Eliasson-Grane, Caroline Rodhe-Wallström, Alfamax

Fredag kl. 14.30-16.00, sal 1, (31:216)

Skälla och skrälla, tur och tjur
När man kommit en bit i sin läsutveckling och lärt sig det viktiga sambandet mellan fonem och grafem möter man alla svårigheter som är förknippade med svenska språkets ljudstridiga stavning. I TRUGS uppskattade lässpel finns nu kortlekar som gör det roligt att träna på dessa knepigheter.
Under vår workshop får du chansen att pröva de olika spelen i praktiken. Vi presenterar också hur de svenska trugsspelen har konstruerats för att på ett effektivt och roligt sätt stärka läsningen hos såväl nybörjarläsare som osäkra läsare i alla åldrar.
Workshopen leds av: Astrid Frylmark och Ingrid Häggström, OrdAF AB

Fredag kl. 14.30-16.00, sal 2, (31:217)

Tillgänglig Text - hitta dina sätt!
Susanna Cederquist är föreläsare, handledare och konsult inom tillgänglighet. Hon arbetar under namnet En Bild av Dyslexi och fokus är tillgänglig text och dyslexi. - Tillgänglig utbildning, hur kan vi göra? Hitta dina sätt! Prova på 3 sätt på tema tillgänglig text, bland annat Blipsay Lyssningskoder. Medtag gärna smartphone eller Ipad. Förbered gärna genom att på förhand ladda ner en QR-läsare/app.
Workshopen leds av: Susanna Cederquist / En Bild av Dyslexi

Fredag kl. 16.15–17.45, sal 1, (31:216)

FonoMix i praktiken
Du får prova på den strukturerade och konkreta FonoMix Munmetoden och dess laborativa material med såväl munbilder som namn på ljuden och upptäcka hur lätt och begriplig läsinlärningen blir för elever i alla åldrar från förskola till vuxna. Du får också pröva hur uttalet av de svenska ljuden tränas effektivt med FonoMix-vokal- och konsonanttavla där munnarna visar ljuden. Även FonoMix-apparna- FonoMix1 och FonoMix2 - kommer att demonstreras.
Workshopen leds av: Gullan Löwenbrand Jansson, Anna Larsson

Fredag kl. 16.15-17.45, sal 2, (31:217)

Stöd för ökad koncentration och bättre inlärning.
Vi presenterar produkter för elever med koncentrationssvårigheter. Deltagarna ges möjlighet att testa produkterna genom att lyssna och aktivt delta i workshopen.
Workshopen leds av: Cornelia Schildfat Phonak/comfort Audio AB

Lördag den 21 oktober

Lördag kl. 10.00-11.30 sal 1, (31:216)

Kompensatoriska appar som kan underlätta vid läs-och skrivsvårigheter/dyslexi
Appar och funktioner på lärplattor/smartphones som kan underlätta vid läs- och skrivsvårigheter visas och gås igenom tillsammans. Ta gärna med din egen platta eller telefon och testa! För personer med dyslexi, närstående, lärare och andra nyfikna. Välkomna!
Workshopen leds av: Sofia Grunér, Leg logoped, Logopedbyrån Dynamica

Lördag kl. 10.00-11.30 sal 2, (31:217)

Läsinlärning för lite äldre elever med 7-stegsmetoden
De 7 stegen i denna läsmetod underlättar för eleven att knäcka den alfabetiska läskoden och utveckla läsförmågan till en läsning med bra flyt och god förståelse. Metoden passar elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, särskoleelever, elever med svenska som andraspråk m.m. Under vår workshop får du prova laborativt material, böcker och datorövninger från läromedlet Bli en läsare – med läsinlärning i 7 steg.
Workshopen leds av: Maj Örtendal Lära förlag

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Workshops på dysleximässan 2017 i Gävle