Ska man behöva ha tur för att få det stöd som man har rätt till i skolan?!

Tre av fyra kommuner i Stockholms län saknar en övergripande handlingsplan.

Dyslexiförbundet FMLS i Stockholms län och Föräldraföreningarna för Dyslektiska Barn FDB samt Inläsningstjänst AB lät Demoskop göra en kartläggning av kommunernas stöd till elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi. Det visade sig då att tre av fyra kommuner i Stockholms län saknar en handlingsplan för grundskolans arbete med elever med dyslexi. I länet är det bara en av tre kommuner som som har en centralt beslutad modell för screening för att kunna upptäcka eleverna tidigt. Många får inte veta att de har dyslexi förrän de går i högstadiet, vilket är onödigt sent. Forskarna är överens om att tidig upptäckt är mycket viktig då åtgärder och hjälpmedel kan ha störst effekt. Tillgången på hjälpmedel som t.ex. stavningsprogram och inlästa läroböcker varierar också beroende på vilken skola man går i. Enligt Skolverket saknar nästan en fjärdedel av eleverna i årskurs 9 fullständiga betyg. Många av dem har läs-och skrivsvårigheter.

Vi vill att ALLA kommuner i Stockholms län ska

1. Ha en handlingsplan för hur skolorna i kommunen ska upptäcka och undervisa elever med dyslexi

2. Se till att alla lärare har de kunskaper som krävs. Fortbildning behövs.

3. Garantera att de elever som behöver särskilt stöd ska få det. Se till att hjälpmedel finns och att skolpersonalen känner till hur de ska användas.

Ämnen: