Dyslektiska fördelar?

Foto: Ian Schneider / Unsplash
År 2012 gav vi ut ett nummer av Läs & Skriv som hade flera artiklar om dyslexins eventuella framsida. Mycket handlade om kreativitet. Här ger vi en översikt över det i artiklarna som fortfarande är aktuellt.

Vad handlar det om?
  • När man har svårt att läsa och skriva, kan det stimulera en att bli mer kreativ.
  • Om man inte läser utvecklas inte ett abstrakt tänkande.
  • För att kompensera för det som vi är dåliga på, utvecklar vi andra förmågor.
  • Starkare perifert seende tycks vanligare hos personer med dyslexi. Det innebär fördelar när man ska känna igen mönster.  

Kreativitet

I en av artiklarna intervjuar vår redaktör Anna Tebelius Bodin som säger:

– Vi måste skilja mellan eventuella fördelar med dyslexin och på påståenden om att dyslexin skulle vara kopplad till någon slags medfödd överbegåvning. Det senare tror jag inte alls på, säger Anna Tebelius Bodin.

Eventuella fördelar med dyslexi vill Anna Tebelius Bodin i första hand koppla ihop med läs- och skrivsvårigheter kan stimulera personer till att bli mer kreativ, man hittar nya sätt att lösa problem. Och man kan också utveckla förmågor för att kompensera för det man har svårt för.

Barbro B Johansson, som har forskat inom neurovetenskap på Lunds universitet är inne på samma spår i en annan artikel i tidningen:

– Dyslektiska svårigheter kan leda till att man tvingas hitta egna sätt att lösa problem, och därför är det inte orimligt att tänka sig att dyslexi stimulerar kreativitet, säger Barbro B Johansson, professor emerita i neurovetenskap.

 

Annorlunda sätt att tänka

Nadja Carlsson som disputerade inom pedagogik är inne på ett annat spår. Hon intervjuade personer med dyslexi för sin avhandling och såg att personer som sällan läste hade ett mer konkret sätt att tänka. Bristen på läsning gör att det abstrakta tänkandet inte utvecklas.  

Styrkorna handlar nog främst om att vi utvecklar det vi har lättast för, menar hon. Kanske den som har svårt med läsning och skrivning satsar ännu hårdare på att bli bra inom något annat, för att kompensera.

 

Fördelar när man har en annorlunda visuell förmåga

Den artikel som verkligen pekar på en fördel med att ha dyslexi handlar om astrofysiker. Den handlar om att de personer med dyslexi som också har ett starkt perifert seende, lättare kan upptäcka mönster.

Vid Centrum för Astrofysik på Universitetet i Harvard upptäckte man att astrofysiker med dyslexi är de som är mest framgångsrika när det gäller att hitta svarta hål. Man började undersöka varför och fann att synsystemen ser olika ut hos astrofysikerna med dyslexi och de utan dyslexi.

För de flesta människor är synintrycken från centrum starkast, och intrycken från periferin blir allt svagare ju längre bort från mittpunkten man kommer. Men hos de dyslektiska astrofysikerna är det tvärtom, menar forskarna. Deras starkaste synintryck kommer från periferin, vilket förklarar varför de bättre kan ta in helheter och urskilja avvikelser i de yttre delarna av synfältet.

Denna visuella förmåga skulle också förklara varför personer med dyslexi i flera studier visat sig vara snabbare än andra på att upptäcka så kallade ”omöjliga figurer”. Studerar man bara en detalj i en ”omöjlig figur” framstår den som helt rimlig. Först när man tagit in helheten kan man upptäcka att bilden föreställer något som är en fysisk omöjlighet.

I rapporten ”Visual learning and the brain: Implications for dyslexia”, (2007) presenterar forskarna Matthew Schneps, Todd Ross och Kurt Fischer sina upptäkter.

I texten påpekar de att lässvårigheter är ett komplext problem med många olika orsaker, och att det är osannolikt att en enda faktor (tex centrum-perifer syn) skulle vara giltig för alla personer med dyslexi.

Resultaten från Harvard om skillnaderna i de visuella systemet har stöd i andra studier. Forskarna Geiger och Lettvin upptäckte att dyslektiker hade svårare än icke-dyslektiker att urskilja bokstäver i mitten av synfältet, men att de var betydligt bättre än icke-dyslektiker på att urskilja bokstäver i pereferin. Forskarna Grosser och Spafford visade att dyslektiker var märkbart bättre på att identifiera färger i periferin, jämfört med icke-dyslektiker.

Läs mer: Läs & Skriv nr 2 2012 (pdf)

 

Ämnen: