Elever behöver bättre stöd i svenska

Flicka läser
Bild: Shutterstock
Lärare i svenska måste bli bättre på att vägleda eleverna till ökad läsförståelse och säkrare texthantering,

I svenskan ska eleverna få möjlighet att utveckla läs- och skrivförmågan, och därigenom också kunna utveckla sin förmåga att tänka, kommunicera och lära. Men kvaliteten på undervisningen i läsning och skrivning varierar mellan skolor och mellan lärare på samma skola. Många lärare måste därför bli bättre på att stödja eleverna i deras läs- och skrivutveckling. Det konstaterar Skolinspektionen som granskat läs- och skrivundervisningen i svenska ochs svenska som andraspråk i årskurs fyra till sex på 34 skolor.  

I sin rapport sammanfattar Skolinspektionen tre viktiga utvecklingsområden för skolorna att arbeta med inom läs- och skrivundervisningen:

  1. Lärare behöver i betydligt högre grad ge elever möjlighet att förstå vad de ska lära sig och varför.
  2. Lärare behöver i betydligt högre grad aktivt visa och vägleda eleverna samt ge dem möjlighet att samtala om texter, både egna och andras.
  3. Lärare och rektorer behöver följa upp hur elevernas intresse för läsning och skrivning utvecklas. Det är bland annat viktigt för att kunna ge eleverna rätt utmaningar.

För att skolorna ska lyckas krävs också att rektorerna genom kvalitetsarbetet ger lärarna förutsättningar att utveckla sin läs- och skrivundervisning.

Källa: Skolinspektionen

 

Ämnen: