Funktionsrätt - nytt namn på Handikappförbundet och nytt begrepp

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Detta förtydligas genom namnbyte och etablering av nytt begrepp.

Den 18 maj 2017 byter Handikappförbundet namn till Funktionsrätt Sverige. I samband med detta etableras det nya begreppet funktionsrätt. Detta görs för att förtydliga varje människas rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar och finns i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Funktionsrätt definieras enligt följande: Rätten för en person med funktionsnedsättning till full delaktighet.

Varje människas rätt att vara full delaktig på lika villkor som andra i samhällslivets alla delar grundar sig på mänskliga rättigheter. Det handlar om principen om universell utformning, att utformningen av samhället ska inkludera alla människor.

Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder, som de definieras av Socialstyrelsen. Det nya begreppet ger ytterligare en dimension, att det inte bara handla om egenskaper hos individen och hindren i samhället, utan om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus skulle då flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle. 

Läs mer om Handikappförbundets namnbyte och det nya begreppet på http://funktionsratt.se/om-oss/begreppet-funktionsratt/

Länkar

Begreppet funktionsrätt
Film: Bengt-Erik Johansson - Vad innebär funktionsrätt?