Internet svårare för personer med dyslexi och dyskalkyli

- Genom undersökningen "Svenskarna med funktionsnedsättning och internet" hoppas vi att bilden över svenskars användning av internet blir mer rättvisande, säger Kerstin Ivarson Ahlstrand, Begripsam.
Vissa funktionsnedsättningar kan göra det svårare att använda digitala produkter och tjänster. Men det är ett faktum som sällan syns i statistik om svenskarnas digitala vanor. Begripsam såg problemet och tog initiativ till en specifik undersökning om svenskar med funktionsnedsättning och internet.

Vad handlar det om?

• Vissa funktionsnedsättningar gör det svårare att använda digital teknik.

• Statistik över svenskars användning av internet visar inte hur det är för alla.

• Begripsam tog initiativ till undersökningen “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”.


Internetstiftelsen och Statistiska centralbyrån (SCB) gör undersökningar om bland annat svenskarnas användning av internet och digitala produkter. Statistiken visar att få tycker att det digitala är svårt.

Men i dessa undersökningar ställs nästan inga frågor om funktionsnedsättning. Dessutom faller personer med vissa typer av funktionsnedsättningar bort från underlaget eftersom de har svårare än andra att svara på frågorna.
 

Föreningen och företaget Begripsam började ifrågasätta statistiken. Begripsam ägnar sig bland annat åt att utvärdera digitala teknik och många av de som är engagerade har egna funktionsnedsättningar.

– Vi kände inte igen resultatet, att få personer med funktionsnedsättning hade problem. Vi undrade om man hade ställt rätt frågor och om man verkligen hade vänt sig till alla invånare, säger Kerstin Ivarson Ahlstrand som arbetar på Begripsam AB.

Det här blev startskottet till en studie som fick namnet Svenskarna med funktions-nedsättning och internet”.
År 2017 genomfördes den första undersökningen där man vände sig direkt till personer med olika typer av funktionsnedsättning. Begripsam gjorde det lättare att svara på frågorna, till exempel genom att göra det möjligt att svara muntligt.
 

Resultaten från undersökningen ”Svenskarna med funktions-nedsättning och internet” visade att många med i synnerhet intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar tycker att det är svårt med det digitala. De har det svårare än svenskar utan funktionsnedsättning.

– Och då har vi ändå bara frågat personer som använder internet. Det finns ju en stor grupp som inte alls använder internet och dem vet vi väldigt lite om. Men vi gissar att många av dem har ännu större problem med den digitala tekniken än dem som vi har frågat, säger Kerstin Ivarson Ahlstrand.

Svenskarna med funktions-nedsättning och internet” genomfördes även 2019 och 2021. Just nu sammanställs resultaten från den senaste undersökningen. Resultaten hittills visar att fler med dyslexi och dyskalkyli tycker att internet är svårt, jämfört med hur det ser ut bland personer utan funktionsnedsättning.
 

Vad är det då som är svårt?

Lösenord ställer till problem för både personer med dyslexi och dyskalkyli. Många tycker att det är svårt fylla i blanketter och att handla online. Det kan vara svårt att förstå innehåll och att navigera på internetsidor. Och att söka information.

Men det är fler med dyskalkyli som har rapporterat svårigheter med lösenord, betala räkningar, använda e-legitimation och Mobilt BankID än gruppen med dyslexi.

– Det kanske inte är så konstigt för där kommer de specifika svårigheterna med siffror in i bilden, säger Kerstin Ivarsson Ahlstrand.
 

På den senaste undersökningen svarade 1400 personer med funktionsned-sättning. 128 personer uppger att de har dyslexi. 46 personer uppger att det har dyskalkyli. Många har det i kombination med varandra, samt med till exempel koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter eller depression.
 

Text: Ester Hedberg

 

Läs mer om Begripsam och Digikog på begripsam.se.

Läs mer om hur Begipsam startade genom projektet som vi drev.

 


Digikog:

Begripsam driver projektet Digikog med finansiering från Arvsfonden. Det gör man i samarbete med bland annat Dyslexi­förbundet. Bakgrunden är en internationell standard för kognitiv tillgänglighet som Begripsam varit med om att ta fram. Syftet med standarden är att tjänster och produkter som utvecklas ska vara tillgängliga ur ett kognitivt perspektiv. Genom projektet har man spridit kunskap om innehållet i standarden till olika aktörer i samhället. Projektet avslutas den sista mars 2022. Standarden heter SS-EN ISO 21801-1:2021 Kognitiv tillgänglighet, Del 1: Allmän vägledning.

 

Ämnen: