Kongressen 2019

Gruppbild med ett tiotal personer.
Nyvald förbundsstyrelse, från vänster: Bengt Westling, Mige Lundahl, Lisbeth Flodman, Catrine Folcker, Gudbjörg Gudjonsdottir, Bengt-Erik Johansson, Elona Blomqvist, Ann Byrhult-Pålsson och Harri Åman. Saknas på bild gör Sofia Ewerlöf.
Ökad ersättning till styrelsens ledamöter, heltidsarvode till ordförande och höjd medlemsavgift med 50 kronor. Det var beslut som fattades under Dyslexiförbundets kongress i Uppsala den 19 och 20 oktober 2019.

 

I vanlig ordning hölls kongressen i samband med Dysleximässan. Kongressen bestod av ombud från hela landet samt förbundsstyrelsens ledamöter. Sammanlagt hade 41 personer rösträtt. På plats under mötet fanns även observatörer och gäster. Till ordförande valdes Roger Haddad, liberal riksdagspolitiker med stort fokus på dyslexi och skola.  

Kongressen ska fatta beslut om förslag som kommit in från medlemmar eller tagits fram av styrelsen. Den här gången fanns det tio motioner och fem propositioner att ta ställning till.  

Nytt för kongressen 2019 var att ombuden fick förbereda förslagen innan beslut fattades. Arbetet gjordes i tre mindre grupper, så kallade utskott. De inlämnade förslagen fördelades mellan utskotten. Den som skrivit en motion var med i utskottet som behandlade just den motionen. Representanter från styrelsen fanns också med i varje utskott.  

– Det innebar att de som lämnat in förslag kunde utveckla sina tankar och räta ut eventuella frågetecken i gruppen. Det här sättet att arbeta underlättade mycket. Jag tror aldrig att jag varit med om en sådan lugn och snabbt genomförd kongress, säger Bengt-Erik Johansson, omvald förbundsordförande.  

Kongressen beslutade om följande: 

 • Höjd ersättning till styrelseledamöterna. Deras arvoden har legat på samma nivå sedan 2013. 
 • Heltidsarvoderad ordförande. Utskottet föreslog arvode på halvtid men kongressen ville annat   
 • Att utreda tidningen Läs & Skriv.
 • Höjda medlemsavgifterna till 250 per år. Avgiften för familjemedlemmar blir fortsatt 25 kr och för ungdomar 125 kr. Pensionärer får en lägre avgift om 200 kr.
 • Nya avgifter för stödmedlemmar. Skola 500 kr per år och företag 800 kr per år.
 • Att försöka starta en podd.
 • Att undersöka om det går att ta fram en app för förbundet.
 • Att anta verksamhetsplanen för åren 2020 till 2022. Det innebär bland annat att förbundet har som mål att öka antalet medlemmar med 20 procent till år 2022.  

Kongressen valde också ny styrelse för de kommande tre åren:  

 • Bengt-Erik Johansson, omvald ordförande 
 • Ann Byrhult-Pålsson, omvald vice ordförande 
 • Catrine Folcker, omvald ekonomiansvarig 
 • Mige Lundahl, omvald ledamot 
 • Elona Blomqvist, omvald ledamot 
 • Lisbeth Flodman, omvald ledamot 
 • Sofia Ewerlöf, ny ledamot  
 • Bengt Vestling, ny ersättare 
 • Harri Åman, ny ersättare 
 • Gudbjörg Gudjonsdottir, ersättare 

 

Text och bilder: Ester Hedberg 


Faktaruta 

En förbundsordförande ska bland annat 

 • leda arbetet i förbundsstyrelsen 
 • driva intressepolitik enligt verksamhetsplan och i samråd med styrelse 
 • representera förbundet i internationellt och nationellt arbete med frågor om funktionshinder 
 • stötta distrikt och föreningar 
 • arbeta med medlemsvärvning och medlemsvård 

Faktaruta 

Om kongressen 

Dyslexiförbundets kongress hålls vart tredje år. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Kongressen består av ombud från förbundets alla distrikt samt styrelsens ledamöter. Alla medlemmar har rätt att lämna in motioner till kongressen.  

 

 

Ämnen: