Så kan Arbetsförmedlingen stötta dyslektiker

- Ibland kan dyslexi innebära nedsatt arbetsförmåga, ibland inte, säger Erik Hedlund som arbetar på Arbetsförmedlingen. Här berättar han vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda.

På varje Arbetsförmedling runt om i Sverige ska det finnas en person som är ansvarig för stöd till personer under 30 år med behov av anpassningar i arbetslivet. Erik Hedlund arbetar på det som förut hette Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade Globen. Sedan i höstas heter enheten Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan. Erik arbetar med ungdomar, som har någon form av funktionsnedsättning som påverkar deras arbetsförmåga. Han bedömer att han under ett år träffar runt 300–400 ungdomar. 

- Av dem kanske några har dyslexi, men vi märker inte upp diagnoser, utan konsekvenser av diagnoser. Det vill säga vilket stöd en person behöver i arbetslivet, eller om det är vissa arbetsuppgifter som ska undvikas. Den som har inlärningssvårigheter kan ha det av olika anledningar. Vi fokuserar inte på diagnos, utan på vilken form av stöd som kan behövas från oss på Arbetsförmedlingen.

Erik Hedlund menar att det finns flera jobb där man inte behöver läsa eller skriva särskilt mycket. Han berättar exempelvis om olika tjänster inom kollektivtrafiken, där man har som uppgift att mäta antalet resande. Ibland kan vilket arbete som helst fungera utmärkt med hjälp av ett stavnings-program eller annan anpassning. 

- Det är sällan dyslexi medför noll procents arbetsförmåga. Det är lite upp till situationen och individen. Om du har dyslexi och vill ha extra stöd av Arbetsförmedlingen, så berätta det direkt när du kommer. Om du har en utredning är det bra att ta med den. Om du inte har en diagnos, så kan Arbetsförmedlingen vid behov göra en förenklad utredning. Den utredningen är inte medicinsk och ger ingen diagnos, men den kan avgöra om du behöver läs- och skrivhjälpmedel, säger Erik Hedlund. 


Olika former av stöd från Arbetsförmedlingen

Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen  
Stödet kan användas för att köpa in teknik, som fungerar som arbetshjälpmedel. Det kan till exempel vara ett rättstavningsprogram eller ordprediktion – ett program som listar ut vilket ord du just nu tänker skriva, talsyntes, fickminne eller en smartpen, som är en penna som spelar in ljud, medan du antecknar eller ritar.  

Anpassningar på arbetsplatsen kan också finansieras med detta stöd. Det kan vara instruktioner i form av bildstöd eller avskärmningar. Pengarna betalas ut under anställningens första år, för  
att täcka anpassningar som inte ingår i arbetsgivarens ordinarie arbetsmiljö-ansvar. 

Stöd till personligt biträde 
En arbetsgivare kan få bidrag från Arbetsförmedlingen för att en anställd ska hjälpa en kollega som har nedsatt arbetsförmåga, på grund av en funktionsnedsättning. Det personliga  
biträdet blir ofta en person på arbetsplatsen, som under en kortare tid per dag ger stöd och förtydligar saker på arbetsplatsen. Om behovet är större  
kan lönebidrag bli aktuellt. 

Text: Ylva Bjelle

Ämnen: