Individuella insatser

Lärare och elev vid dator
Bild: Eva Hedberg
Elever med läs-, skriv- och räknesvårigheter behöver träning, hjälp att hitta smarta strategier, kompenserande verktyg och lathundar (ex multiplikationstabellen).

Stödjande åtgärder
Om eleven ska få en fungerande skolsituation måste skolans planering vara genomtänkt och långsiktig. Skolan måste se till att:

 • Det finns en kartläggning/utredning av elevens svårigheter och behov
 • Ett åtgärdsprogram upprättas med tydliga klart formulerade mål
 • Åtgärdsprogrammet utvärderas med jämna mellanrum
 • Skolan har en policy för provsituationer och betygsättning
 • Skolan har tillgång till olika  Hjälpmedel .Exempelvis:
  -Inlästa läromedel
 • Digitala verktyg med olika appar som underlättar att läsa skriva räkna.Se tex www.skoldatatek.se
  -Datorer med ordbehandlingsprogram, rättstavningsprogram och    talsyntes.
 • Skolan lär ut studieteknik, t.ex. mindmapping
 • Eleven ges möjlighet att visa vad han/hon kan, t.ex. genom:
  -mer tid vid läs- och skrivuppgifter
  -muntliga förhör/ skrivningar
 • Eleven bemöts med förståelse, acceptans och massor av uppmuntran.

Individuell utvecklingsplan
Varje termin ska lärare, elev och förälder ha ett utvecklingssamtal. I samband med detta ska läraren ge skriftliga omdömen om elevens framsteg i förhållande till målen. Vid utvecklingssamtalet ska lärare, elev och förälder komma överens om insatser som behöver göras för att eleven ska kunna nå så långt som möjligt. Skriftliga omdömen och överenskommelser ska dokumenteras i en individuell utvecklingsplan (IUP). Vid nästa utvecklingssamtal följs IUP upp. 

Bifogat material

PDF icon nagra_viktiga_paragrafer_i_skollagen_201_1med_komplettering_fran_1_juli_2014.pdf
PDF icon skolverket_atgrardsprogram.pdf
PDF icon stodinsatser_i_skolan.pdf
PDF icon nagra_rad_och_tips.pdf
PDF icon skolverket_inviduel_utvecklingsplan_2017.pdf
PDF icon hjalpmedel_for_personer_med_las-_och_skrivsvarigheter_dyslexi.pdf
PDF icon information_om_appar_dyslexi_nov_2018.pdf
PDF icon engelska_-_tankar_tips_och_ideer_2019.pdf

Länkar

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd
SPSM Åtgärdsprogram
Skolverket om IUP - Individuella utvecklingsplanen
LÄSK-pärmen
SPSM stödmatrial om extra anpassingar
Kan man tillämpa undantagsbestämmelsen för alla delar av kunskapskraven
skillnaden mellan läsförståelse och hörförståelse.
gemensam webbplats för Sveriges Skoldatatek
SPSMs filmer Rätt verktyg gör skillnad
Föreläsning Johanna Kristensson Appar och teknik vid läs- och skrivsvårigheter